Pośród byków i niedźwiedzi

Perspektywy

Dynamiczne i elastyczne zarządzanie inwestycjami w niepewnych warunkach

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski francuski niemiecki hiszpański

W trzecim kwartale 2019 r. rynki na całym świecie odczuwały wzmożoną zmienność w warunkach utrzymującej się niepewności co do globalnego wzrostu i sytuacji w handlu. Banki centralne zauważyły to zjawisko; po raz pierwszy od ponad dekady Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych obniżyła stopy procentowe, a Europejski Bank Centralny także zdecydował się na cięcia stóp i wznowienie luzowania ilościowego. W tym kontekście nasi wiodący zarządzający inwestycjami tłumaczą, dlaczego nie spodziewają się recesji w najbliższej przyszłości, ale przyjmują ostrożne i elastyczne podejście.

Oto podsumowanie ich punktu widzenia na ten temat. Szczegółowe komentarze naszych wiodących zarządzających inwestycjami można znaleźć na  stronie „Globalnych perspektyw inwestycyjnych”.

 Omówione tematy:

 • Recesja: oddzielenie faktów od lęków
 • Konsekwencje polityki pieniężnej
 • Ryzyko geopolityczne na pierwszym planie
 • Potencjalne wstrząsy

 

Globalne strategie makroekonomiczne
Dr Michael Hasenstab
CIO,
Templeton Global Macro

 

 • Jeszcze 10 lat temu pomysł, że banki centralne mogą obniżać stopy procentowe, gdy płace rosną, bezrobocie jest rekordowo niskie, a gospodarka rośnie w przyzwoitym tempie, wydawałby się dość niekonwencjonalny. Trudno jest nam przewidzieć niektóre rezultaty tej eksperymentalnej polityki.
 • Zadajemy sobie następujące pytanie: gdy gospodarcza dekoniunktura ostatecznie nadejdzie, jakie narzędzia pozwalające pobudzić wzrost pozostaną do dyspozycji w obszarze polityki pieniężnej? Rządy już zwiększyły wydatki, a banki centralne obniżyły stopy procentowe, z wyprzedzeniem reagując na potencjalny wstrząs, który w rzeczywistości nie nastąpił, a teraz autorzy polityki gospodarczej i pieniężnej stopniowo tracą pole manewru.
 • Musimy rozważyć, czy wyjątkowo niskie stopy procentowe nie kierują inwestorów poszukujących wyższego dochodu na siłę w stronę aktywów o wyższym ryzyku, które charakteryzują się wyższą wyceną i prawdopodobnie także mniejszą płynnością. Uważam, że rozważnym działaniem niewątpliwie byłoby budowanie bardziej defensywnego portfela, ponieważ gdy patrzymy na to, co rysuje się na horyzoncie, trudno nam wyobrazić sobie okres geopolitycznej stabilności, przynajmniej w najbliższej przyszłości. Sądzę, że inwestorzy powinni wykazać się elastycznością, czyli umiejętnością aktywnego pozycjonowania inwestycji pod kątem większego ryzyka w przyszłości.
 • Niezależnie od tego, czy chodzi o podwyższone wyceny, brak narzędzi w arsenale banków centralnych i ministerstw finansów, które można byłoby wykorzystać do przeciwdziałania skutkom nieuchronnych spadków czy też mniejszą płynność rynków wynikającą z popytu na aktywa o wyższym ryzyku, te warunki postrzegamy jako kolejne wiązki chrustu na coraz wyższym stosie. Nie wiemy, jaka iskra podpali stos, ale sądzimy, że już czas zaopatrzyć się w gaśnice.

 

Rozwiązania oparte na aktywach mieszanych
Edward D. Perks, CFA
CIO,
Franklin Templeton Multi-Asset Solutions 

 

 • Obecnie ważnym problemem jest niepewna polityka handlowa. Nie chodzi tylko o jej wpływ na realną gospodarkę, ale także, co może nawet ważniejsze, o sposób ostatecznego rozwiązania tego problemu lub skalę jego dalszej eskalacji. Niepewna sytuacja w handlu kładzie się cieniem na perspektywach rysujących się przed akcjami.
 • Myślę, że powinniśmy zadać sobie następujące pytanie: „Jakie siły podtrzymywały do tej pory wyniki rynkowe?” Jeżeli niepewność wzrośnie do poziomu, w którym spółki rzeczywiście zaczną wstrzymywać wydatki kapitałowe, może to przerodzić się w samonapędzający się mechanizm spowalniający wzrost.
 • Potencjalnym źródłem rynkowego wstrząsu lub zmienną, która może mieć realny wpływ na rynki finansowe, może być pogorszenie się nastrojów wśród konsumentów. Konsumpcja była jak dotąd bastionem siły amerykańskiej i światowej gospodarki. Wciąż notujemy wzrost zatrudnienia i płac. Czy jednak niepewność związana z handlem może osłabić nastroje wśród konsumentów i przedsiębiorców do tego stopnia, by wywołać poważne szkody?
 • Jako inwestorzy budujący portfele aktywów mieszanych, przyglądając się ujemnemu oprocentowaniu papierów skarbowych na całym świecie oraz bardzo niskiej bezwzględnej rentowności w szerokim spektrum sektorów rynku instrumentów o stałym dochodzie, na pewnym etapie musimy zacząć rozglądać się za alternatywnymi możliwościami. To niełatwy czas dla inwestorów.

 

Instrumenty o stałym dochodzie

Dr Sonal Desai
CIO,
Franklin Templeton Fixed Income
 

 • Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, by obecna sytuacja skończyła się dobrze, jeśli banki centralne, w tym, w szczególności, Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (Fed), najwyraźniej bronią gospodarek przed zagrożeniem, za jakie uważają deflację, pchając inwestorów w kierunku aktywów o większym ryzyku i mniejszej płynności. W warunkach rekordowo niskiego bezrobocia w Stanach Zjednoczonych Fed zdaje się zakładać ryzyko deflacji, które nie istnieje. Jeżeli przyjrzymy się wzrostowi płac połączonemu z wpływem wzajemnych ceł Stanów Zjednoczonych i Chin, powinniśmy właściwie spodziewać się wzrostu inflacji.
 • Wciąż notujemy bardzo dynamiczny wzrost płac. Choć możemy spodziewać się spadku zysków, który może nawet ma miejsce już teraz, nie byłabym pewna, czy może on przełożyć się w najbliższej przyszłości na recesję w realnej gospodarce Stanów Zjednoczonych.
 • Inwestorzy powinni nieco skorygować swoje oczekiwania; w obecnych warunkach niewiarygodnie niskich stóp procentowych, prognozy podobnych zwrotów z inwestycji, do jakich ludzie zdążyli się przyzwyczaić, bez pewnego ryzyka i zmienności byłyby oderwane od rzeczywistości.
 • Obawy budzi socjalny populizm; pewne pomysły pojawiające się w tym obszarze uważam za przerażające. Przykładowo nowoczesna teoria monetarna zakłada, że bank centralny może i powinien drukować pieniądze, by finansować deficyty, a pozyskane w ten sposób środki powinny finansować uniwersalny dochód podstawowy lub innego rodzaju cele. Uważam, że ta koncepcja to bardzo grząski grunt.

 

Akcje

Stephen H. Dover, CFA
Szef zespołu ds. akcji
 

 • Z punktu widzenia inwestorów działających na rynkach akcji dostrzegamy liczne możliwości na rynkach światowych, ale jednocześnie zachowujemy pewną ostrożność. Uważam, że akcje obecnie oferują możliwości generowania atrakcyjnego dochodu, który jest wciąż znacznie wyższy na tle instrumentów stałodochodowych.
 • W ujęciu bezwzględnym zyski nie uległy znaczącym zmianom, ale zyski na akcję wzrosły wskutek wykupu akcji, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek odczuł pozytywny wpływ tych działań spółek.
 • Niezmiennie zadziwia mnie zdolność przedsiębiorstw do dostosowywania się do różnych warunków, jednak nie sposób dostosować się do ciągłej niepewności. Można wskazać liczne czynniki ryzyka geopolitycznego, które tę niepewność mogą dodatkowo nasilić. Niemniej jednak ryzyko geopolityczne lub zmiany mogą także prowadzić do nowych możliwości. Przykładowo w kontekście Brexitu i sytuacji na rynku brytyjskim można znaleźć spółki, które dostosują się lub będą w stanie dostosować się do zmian i powinny radzić sobie dobrze niezależnie od rozwoju wydarzeń.
 • Jeżeli dojdzie do wstrząsów, sądzimy, że ich efektem będzie spadek rynkowej płynności, co może budzić obawy.

 

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Ceny obligacji generalnie poruszają się w kierunku przeciwnym do kierunku zmian stóp procentowych. W związku z tym gdy ceny obligacji reagują na wzrost stóp procentowych, wycena tytułów uczestnictwa może spadać. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestycje w krajach zaliczanych do rynków wschodzących obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków akcji. Takie inwestycje zawsze mogą podlegać wzmożonym wahaniom wyceny rynkowej. Wysokie dochody odzwierciedlają wyższe ryzyko kredytowe związane z tymi papierami wartościowymi o niższych ratingach, a w niektórych przypadkach także niższe ceny rynkowe tych instrumentów. Zmiany stóp procentowych mogą mieć wpływ na wycenę tytułów uczestnictwa i rentowność. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach. Skarbowe papiery wartościowe utrzymane do wykupu oferują stałą stopę zwrotu i stałą wartość nominalną; wypłata odsetek i wartości nominalnej jest gwarantowana.

INFORMACJA NATURY PRAWNEJ

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych.

Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku.

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. 

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swe decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton.

Na stronie www.franklinresources.com można znaleźć przekierowanie na lokalną stronę internetową Franklin Templeton.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.