Pośród byków i niedźwiedzi

Alternatywy

Światowe obligacje Sukuk: klasa aktywów o coraz większym znaczeniu w niepewnych warunkach rynkowych

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski chiński uproszczony francuski

Dino Kronfol, CIO z zespołu Franklin Templeton ds. globalnych inwestycji Sukuk i instrumentów o stałym dochodzie z rynków MENA, przedstawia trzy czynniki dotyczące ogólnoświatowego rynku obligacji Sukuk, które pozwalają mu formułować optymistyczne prognozy długoterminowe.

Wybiegając myślami w 2020 r., sądzimy, że światowy rynek obligacji Sukuk zyskuje na znaczeniu wraz utrzymującą się niepewnością na rynkach finansowych. Zważywszy, że nierozwiązane problemy geopolityczne, utrzymujące się napięcia handlowe oraz słabsze wyniki gospodarek rozwiniętych to źródła najpoważniejszych obaw inwestorów, uważamy, że warto rozważyć inwestowanie na światowych rynkach obligacji Sukuk.

[niebieskie pole]

Czym są Sukuk?

„Sukuk” to liczba mnoga arabskiego słowa „Sak”, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza „tytuł”. Są to certyfikaty finansowe, które nie naruszają islamskiego zakazu naliczania i płacenia odsetek zwanych „Riba”, natomiast zapewniają niepodzielny udział w określonych aktywach, wraz z udziałem w zyskach, przepływach pieniężnych i ryzykiem związanym z ich posiadaniem. Instrumenty Sukuk często traktuje się jako islamskie odpowiedniki obligacji.

[koniec]

Jest kilka powodów, dla których ta klasa aktywów może potencjalnie przyczyniać się do obniżenia ryzyka, dywersyfikacji portfeli, a ostatecznie także do skutecznego nawigowania inwestycjami w okresach wzmożonych napięć rynkowych.

  • Po pierwsze, zmienność na światowym rynku obligacji Sukuk jest wciąż niska i przez pięć ostatnich lat utrzymywała się w okolicach poziomu 2%. Zmienność była niska według danych historycznych, ale spodziewamy się utrzymania tego trendu także w przyszłości, biorąc pod uwagę, że rynek ten jest współtworzony przez wielu wysokiej jakości emitentów i ma bazę oddanych inwestorów generujących stabilną płynność. Duża liczba krajowych klientów rosnących islamskich instytucji finansowych pomogła stabilizować rynek w obliczu takich trudności, jak grecki kryzys zadłużenia, wygaszanie stymulacyjnego skupu aktywów na rynkach obligacji w Stanach Zjednoczonych związane ze zmianami polityki banku centralnego, wahania cen ropy czy eskalacja napięć geopolitycznych.
  • Po drugie, obligacje Sukuk wykazują niską korelację z innymi sektorami rynku instrumentów o stałym dochodzie.1 Dla inwestorów oznacza to potencjalne korzyści płynące z dywersyfikacji,2 która nabiera, według nas, coraz większego znaczenia w warunkach narastających obaw wokół   W okresie 3 lat kończącym się 30 czerwca 2019 r., wskaźnik korelacji światowych obligacji Sukuk z rządowymi instrumentami dłużnymi z rynków wschodzących wynosił 0,33.3
  • Wreszcie, światowy rynek obligacji Sukuk, stając się coraz bardziej rozwnięty i dojrzały, zaczął stopniowo notować coraz mniejsze spadki w okresach wzmożonych rynkowych napięć. Z uwagi na wszystkie wspomniane powyżej powody, tj. mniejszą zmienność, niższą korelację i mniejsze spadki, uważamy, że inwestorzy powinni zainteresować się światowym rynkiem obligacji Sukuk.

Sądzimy jednak, że ta defensywna charakterystyka to nie jedyny powód, dla którego warto będzie inwestować w obligacje Sukuk w 2020 r. Rynek ten stale rośnie i wdraża kolejne innowacje. Przykładowo, całkowita wartość emisji w 2019 r. wyniosła ok. 46 mld USD, przewyższając wynik z 2018 r. Uważamy, że rynki mogą zanotować wzrost nieznacznie niższy niż 30%; coraz więcej emitentów skarbowych i korporacyjnych wykorzystuje sektor islamskich finansów, by rozwijać lokalne rynki finansowe lub dywersyfikować źródła finansowania.

Wyzwania wciąż są aktualne

Pomimo naszych optymistycznych prognoz, jest kilka obszarów budzących pewne obawy, które uważnie monitorujemy. Przewidywaliśmy, że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (Fed) będzie skłaniać się ku coraz bardziej „gołębiej” polityce i oczekujemy, że amerykański bank centralny będzie nadal koncentrować się na poluzowanej polityce pieniężnej w obliczu słabszych danych ekonomicznych i większej zmienności na rynkach finansowych.

Stosunki handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami wciąż najwyraźniej poddawane są kolejnym próbom, co może odbić się na stanowisku Fedu co do kolejnej obniżki stóp w bieżącym cyklu luzowania polityki pieniężnej. Co więcej, wszelkie przypadki rozczarowujących danych ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych mogą podważać założenia stojące za prognozami lepszych względnych wyników amerykańskiej gospodarki na tle innych krajów i mogą stłumić wzrost kursu dolara amerykańskiego z obecnych, już względnie wysokich poziomów. Uważamy ponadto, że potencjalne zyski wynikające z poprawy perspektyw prawdopodobnie będą mniejsze niż potencjalne straty wynikające z ich pogorszenia. Wreszcie mamy świadomość, że wyceny instrumentów Sukuk są obecnie mniej atrakcyjne, po dwucyfrowych zwrotach od początku roku.

Wyzwanie wykraczające poza koniec bieżącego roku polega na ustaleniu, czy wskaźniki ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych i innych dużych gospodarkach ponownie pójdą w górę. Uważamy, że rosnące premie za ryzyko są w dużym stopniu związane ze zwyżkującymi wskaźnikami światowego wzrostu. W rezultacie podnieśliśmy poziomy środków pieniężnych, zwiększyliśmy jakość kredytową w portfelach i zmniejszyliśmy ekspozycję na waluty inne niż dolar amerykański na przestrzeni trzech ostatnich miesięcy, by zabezpieczyć się przed asymetrycznym ryzykiem.

Wygładzanie fałd

Jest także kilka innych problemów związanych ze standaryzacją, innowacjami i ładem korporacyjnym, na których rozwiązanie na światowym rynku obligacji Sukuk wciąż czekamy. Poukładanie tych kwestii będzie miało kluczowe znaczenie dla wzrostu rynku Sukuk z obecnego poziomu 444 mld USD.4 Uważamy, że rynek może potencjalnie osiągnąć wielkość rzędu 2,7 bln USD w 2030 r., o ile poradzi sobie z niektórymi spośród tych trudności. 5

Przeszkodą dla potencjalnych emitentów wciąż są koszty. Ponadto realne ryzyko związane jest z trwającą debatą na temat zasadności wprowadzenia jednolitych standardów opartych na prawie szariatu dla wszystkich rynków emitujących obligacje Sukuk. Uważamy, że trudno jest wypracować jeden wspólny zestaw standardów. Należy raczej konsekwentnie wdrażać innowacje sprzyjające wzrostowi rynku.

Rządy i instytucje finansowe należą do największych emitentów instrumentów Sukuk na świecie i generują ok. 50% całkowitych emisji. Uważamy, że ci emitenci odgrywają kluczową rolę w stymulowaniu rynkowego wzrostu i życzylibyśmy sobie, by zintensyfikowali swoje działania. Na przestrzeni ostatnich 4-5 lat, na rynek weszło wielu nowych emitentów, włącznie z nowymi emitentami instrumentów o wysokim dochodzie. Z drugiej strony tradycyjne siły napędowe dynamiki rynkowej, takie jak Malezja, zanotowały spadki emisji i byłoby dobrze, gdyby wektor tego trendu się odwrócił.

Źródło: Bloomberg, dane na dzień 20 października 2019 r. Informacje mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie odzwierciedlają wyników ani struktury portfeli jakichkolwiek funduszy Franklin Templeton. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych.Czekamy wreszcie na poprawę w obszarze mierzenia i oceny czynników związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG, od ang. Environmental, Social and Governance). Pomiędzy światem islamskich finansów a ESG są wprawdzie pewne filozoficzne obszary wspólne, jednak nie przekładają się one na konkurencyjne wskaźniki ESG. Będąc na zaawansowanym etapie wdrażania kompleksowego modelu analiz ESG w zakresie światowych emitentów skarbowych obligacji Sukuk, wciąż zmagamy się z istotnymi problemami związanymi z jakością i terminowością danych i nadal czekamy, aż władze zmobilizują się do wyeliminowania niedociągnięć w zakresie świadomości, danych czy regulacji.

Uważamy, że przed światowymi obligacjami Sukuk jako klasą aktywów rysują się interesujące perspektywy. Nasz zespół nie ma wątpliwości, że rynek zachowa swój defensywny charakter, co utwierdza nas w przekonaniu, że jeżeli rynki emitujące obligacje Sukuk zaczną odczuwać wpływ jakichkolwiek globalnych napięć, powinny być dobrze przygotowane, by poradzić sobie z ewentualnymi wstrząsami. Optymizmem napawa nas także fakt, że ceny ropy sprzyjają gospodarkom emitującym obligacje Sukuk, a wiele spółek także notuje stopniową poprawę wskaźników lewarowania i wyników finansowych. Światowe rynki instrumentów Sukuk wciąż się rozwijają i będą, według nas, oferować coraz więcej możliwości dla zarządzających inwestycjami, pozwalając nam budować bardziej zdywersyfikowane i solidniejsze portfele.

Dowiedz się więcej z wiadomości przesyłanych przez Franklin Templeton bezpośrednio na Twój adres e-mail i subskrybuj blog Beyond Bulls & Bears.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

Komentarze, opinie i analizy zaprezentowane w niniejszym tekście są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę dużą zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu publikacji niniejszego materiału i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton („FT”). FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FT i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby się dowiedzieć, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny obligacji generalnie poruszają się w kierunku przeciwnym do kierunku zmian stóp procentowych. Gdy zatem rynkowe ceny obligacji utrzymywanych w portfelu będą korygowane pod wpływem podwyżek stóp procentowych, wartość portfela może pójść w dół. Inwestycje na rynkach rozwijających się, do których należą także nowe rynki wschodzące, obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, a także typowym dla nich ryzykiem związanym ze względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków papierów wartościowych. Takie inwestycje zawsze mogą podlegać wzmożonym wahaniom wyceny rynkowej. Inwestowanie w fundusz koncentrujący się na sektorze energetycznym wiąże się ze szczególnym ryzykiem, związanym z takimi czynnikami, jak większa podatność na niekorzystne trendy ekonomiczne i zmiany regulacji mających wpływ na ten sektor.

  1. Korelacja to wskaźnik zgodności kierunku zmian dwóch inwestycji. Korelacja mieści się w przedziale od 1 (zupełna korelacja dodatnia, występująca, gdy dwie klasy aktywów zawsze poruszały się w przeszłości w tym samym kierunku) do -1 (zupełna korelacja ujemna, występująca, gdy dwie klasy aktywów zawsze poruszały się w przeszłości w przeciwnych kierunkach).
  2. Dywersyfikacja nie gwarantuje zysków ani nie eliminuje ryzyka strat.
  3. Źródło: Bloomberg, dane na dzień 30 czerwca 2019 r.
  4. Źródło: IIFM (International Islamic Financial Market), roczny raport dotyczący obligacji Sukuk, 2019 r.
  5. Realizacja jakichkolwiek prognoz, założeń lub szacunków nie jest w żaden sposób gwarantowana.