Pośród byków i niedźwiedzi

Alternatywy

Szerokie implikacje inwestycyjne napięć pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski chiński uproszczony holenderski francuski włoski niemiecki hiszpański

Wprowadzenie: W tym artykule, nasi wiodący zarządzający, którzy spotkali się niedawno, by omówić narastające napięcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a państwami bliskowschodnimi, przedstawiają kilka pierwszych przemyśleń na temat potencjalnych implikacji rynkowych.

 
Ed Perks, CFA
CIO
Franklin Templeton Multi Asset Solutions

Dr Michael Hasenstab
CIO
Templeton Global Macro

Dr Sonal Desai
CIO
Franklin Templeton Fixed Income

Stephen Dover
Szef zespołu ds. akcji

 

Po przeprowadzonym 3 stycznia amerykańskim ataku lotniczym w pobliżu lotniska w Bagdadzie, w którym zabity został generał Kasem Sulejmani, zwołaliśmy zebranie naszych wiodących inwestorów z różnych zespołów inwestycyjnych Franklin Templeton, w tym kilku spośród naszych profesjonalnych inwestorów rezydujących na Bliskim Wschodzie, by wspólnie zastanowić się nad możliwymi rynkowymi implikacjami ostatnich wydarzeń.

Generał Sulejmani był dowódcą sił Ghods, jednostki specjalnej w strukturach Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej nadzorującej wszelkie irańskie działania zbrojne wymierzone przeciwko obcym państwom. Był powszechnie uznawany za drugą najpotężniejszą osobę w Iranie po Najwyższym Przywódcy Ajatollahu Alim Chameneim. Zabicie Sulejmaniego nasiliło napięcia na Bliskim Wschodzie i prawdopodobnie skłoni reżim w Teheranie do podjęcia decyzji o odwecie.

Jak można było się spodziewać, przedstawiciele różnych zespołów inwestycyjnych przedstawili cały szereg różnych punktów widzenia na te wydarzenia, począwszy od obaw przed ewentualnym wzrostem ryzyka w dłuższej perspektywie, a skończywszy na optymistycznych oczekiwaniach racjonalnej odpowiedzi Iranu. Co istotne, liczne światowe potęgi, na czele z Francją, Wielką Brytanią, Niemcami i Chinami, zajęły stanowiska sprzyjające powstrzymaniu eskalacji dalszego konfliktu w najbliższej przyszłości, co otwiera drogę do ewentualnych rozwiązań dyplomatycznych.

Napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wydają się narastać od ubiegłego lata, przede wszystkim w związku z szeregiem ataków, takich jak ataki na tankowce w cieśninie Ormuz, infrastrukturę naftową w Arabii Saudyjskiej czy ostatnio na amerykańskie obiekty w Iraku.

Sądzimy, że niedawny amerykański atak lotniczy może sygnalizować zmianę polityki Stanów Zjednoczonych odmawiającą Iranowi „możliwości wiarygodnego zaprzeczania” odpowiedzialności za działania jego sprzymierzeńców. Nie wiemy, czy przypisanie Iranowi odpowiedzialności za działania jego sprzymierzeńców powstrzyma Irańczyków przed asymetrycznymi groźbami, szczególnie, jeżeli na Iran nałożone zostaną surowe sankcje ekonomiczne. Niemniej jednak podtrzymanie rewolucji islamskiej wydaje się być najważniejszym celem irańskich władz.

Reakcja rynków była jak dotąd bardziej umiarkowana, niż przewidywano, co sugeruje, że jeżeli Iran nie zdecyduje się na działania odwetowe, bieżące napięcia powinny, według inwestorów, stracić na sile. Jednocześnie należy zauważyć, że ceny złota przewyższyły poprzednie maksima, co można po części powiązać z rosnącym ryzykiem niekorzystnych dla rynków wydarzeń, włącznie z napięciami geopolitycznymi.

Co więcej, jeżeli pojawią się nowe informacje lub wydarzenia takie, jak ostatnie, inwestorzy mogą ponownie przeanalizować swoje pozycje lub przekierować ekspozycję w stronę innych aktywów lub sektorów. Ten katalityczny efekt może przynieść zmiany, które wydają się tylko pośrednio związane z obecną sytuacją.

Członkowie naszych zespołów inwestycyjnych ds. akcji generalnie formułowali bardziej optymistyczne prognozy, a przedstawiciele naszych zespołów ds. instrumentów o stałym dochodzie zauważyli prawdopodobieństwo wzrostu premii za ryzyko na rynkach światowych.

Ogólnie rzecz biorąc, z punktu widzenia zespołów ds. globalnych strategii makroekonomicznych i rozwiązań opartych na aktywach mieszanych, koncentrujemy się na potencjale związanym z możliwym rozwojem sytuacji rynkowej (od najgorszych do najlepszych możliwych scenariuszy), który pozwoli „nieco zyskać na wartości”, z naciskiem na znaczenie zabezpieczenia przed stratami na wypadek, gdyby sprawy poszły w gorszym kierunku, niż ten, na który wszyscy liczymy.

Informacja natury prawnej

Niniejszy materiał prezentuje wnioski z analiz i opinie autora (autorów) aktualne na dzień publikacji, które mogą różnić się od opinii innych zarządzających portfelami inwestycyjnymi, zespołów inwestycyjnych czy platform inwestycyjnych wchodzących w skład Franklin Templeton. Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych.

Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego (zarządzających) inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, papieru wartościowego lub strategii. Wszelkie informacje dotyczące faktów pochodzą ze źródeł uznanych za wiarygodne, jednak kompletność ani dokładność tych informacji nie jest gwarantowana.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton („FT”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swe decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny obligacji generalnie poruszają się w kierunku przeciwnym do kierunku zmian stóp procentowych. W związku z tym gdy ceny obligacji reagują na wzrost stóp procentowych, wycena tytułów uczestnictwa może spadać. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestycje w krajach zaliczanych do rynków wschodzących obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków akcji. Takie inwestycje zawsze mogą podlegać wzmożonym wahaniom wyceny rynkowej. Wysokie dochody odzwierciedlają wyższe ryzyko kredytowe związane z tymi papierami wartościowymi o niższych ratingach, a w niektórych przypadkach także niższe ceny rynkowe tych instrumentów. Zmiany stóp procentowych mogą mieć wpływ na wycenę tytułów uczestnictwa i rentowność. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach. Skarbowe papiery wartościowe utrzymane do wykupu oferują stałą stopę zwrotu i stałą wartość nominalną; wypłata odsetek i wartości nominalnej jest gwarantowana.