Pośród byków i niedźwiedzi

Perspektywy

Fundusze ETF, zmienność i trzydziestoletnie dojrzewanie!

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski włoski

Jason Xavier, szef naszego zespołu ds. rynków funduszy ETF w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), tłumaczy rolę funduszy ETF w procesie ustalania cen w czasach wzmożonej zmienności oraz ich wpływ na demokratyzację klas aktywów.

 

Jason Xavier
Szef zespołu ds. rynków funduszy ETF w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka)
 

Żyjemy w czasach prawdziwie bezprecedensowych wydarzeń.

W chwili, gdy piszę ten artykuł, rynki w Stanach Zjednoczonych pikują i notują największy dzienny spadek od 1987 r.! Wiele rynków europejskich także poszło w dół o ponad 10% rano 16 marca, po tym, jak Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych obniżyła stopy procentowe do niemal zerowego poziomu i uruchomiła program stymulacyjny o wartości 700 mld USD. Dzisiejsze dzienne straty rynku akcji na zamknięciu są największe, jakich doświadczyło ostatnie pokolenie — takich spadków nie notowano od „Czarnej Środy” w 1992 r. i rynkowego krachu w 1987 r.! Podobnie jak okresy wzmożonej zmienności, jakie notowaliśmy w przeszłości, rynkowe spadki są wprawdzie bolesne i trudne do zniesienia w krótkiej perspektywie, ale jednocześnie są źródłem możliwości w dłuższym horyzoncie czasowym.

W kontekście funduszy ETF bardzo adekwatne jest porównanie z sytuacją z 1987 r., kiedy to po kryzysie amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) w porozumieniu z rynkiem stworzyła produkt, który miał pozwolić zwiększyć płynność poprzez umożliwienie obrotu dużymi pakietami akcji w ramach pojedynczych transakcji. Niedługo później na rynku pojawiły się fundusze ETF!

Od czasu uruchomienia pierwszego funduszu ETF 30 lat temu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto, a kilka lat później także w Stanach Zjednoczonych, fundusze te zdążyły już dawno przejść okres dojrzewania! Jeszcze do niedawna w niektórych kręgach wyrażano obawy, że fundusze ETF będą przyczyną kolejnej dekoniunktury lub twierdzono, że produkty te generują i nasilają rynkową zmienność.

Warto przypomnieć, że zmienność to pochodna przepływu kapitału inwestorów i jest efektem ludzkich zachowań. Pomimo potężnego nasilenia się rynkowych wahań, ostatni tydzień pokazał, że fundusze ETF nie tylko sprzyjają demokratyzacji klas aktywów, ale są dziś także aktywnie wykorzystywane jako narzędzia do ustalania cen, w szczególności na rynkach instrumentów o stałym dochodzie.

W tych czasach wzmożonej zmienności, aby docenić mechanizm ustalania cen, jaki oferują fundusze ETF i z jakiego wielu inwestorów korzysta, należy przede wszystkim rozumieć znaczenie niepewności rynkowej w kontekście obrotu funduszami ETF.

W ciągu ostatnich kilku dni wyceny instrumentów bazowych tych funduszy spadły do skrajnie niskich poziomów, a w niektórych przypadkach sięgnęły dolnych dopuszczalnych limitów, przy których obroty są wstrzymywane i rynkowe ustalanie cen tych papierów zostaje ograniczone. Rynkowa niepewność sięga wówczas zenitu, a brak przejrzystości w obszarze wyceny instrumentów przekłada się na coraz szersze spready funduszy ETF.

Niemniej jednak możliwość obrotu funduszami ETF na rynku wtórnym oraz zdolność animatorów rynku funduszy ETF do pośredniego hedgingu ryzyka i korzystania z modeli skorelowanej wyceny pozwalają utrzymać mechanizm ustalania cen i płynność nawet w tych trudnych i niepewnych okresach.

Trzy dekady od pojawienia się pierwszego funduszu ETF, produkt ten ma dziś większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Coraz więcej inwestorów docenia możliwości i potencjalne atuty funduszy ETF, a nowa generacja tych produktów w pełni wykorzystuje zapotrzebowanie ujawnione podczas ubiegłorocznych okresów wzmożonej zmienności.

  

Dowiedz się więcej z wiadomości przesyłanych przez Franklin Templeton bezpośrednio na Twój adres e-mail i subskrybuj blog „Beyond Bulls & Bears”.

Aby przekazać własny komentarz lub zadać pytanie na ten temat, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

Informacja natury prawnej

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych.

Spółki i analizy przypadków przedstawione w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie ilustracyjny, a przedstawione inwestycje mogą, lecz nie muszą być aktualnie częścią jakiegokolwiek portfela zarządzanego przez Franklin Templeton Investments. Opinie są przedstawione wyłącznie w celu zilustrowania sposobu, w jaki analizowane są papiery wartościowe. Przedstawione informacje nie stanowią rekomendacji ani indywidualnych porad inwestycyjnych dotyczących jakichkolwiek papierów wartościowych, strategii lub produktów inwestycyjnych ani nie odzwierciedlają planów ani zamiarów dotyczących jakiegokolwiek portfela zarządzanego przez Franklin Templeton. Przedstawiony opis nie stanowi kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących branży, danego rodzaju papieru wartościowych czy inwestycji i nie powinien być traktowany jako rekomendacja inwestycyjna. Celem przedstawionych informacji jest prezentacja procesu selekcji i analiz aktywów. Przedstawione fakty zaczerpnięto ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jednak nie zostały poddane niezależnej weryfikacji pod kątem kompletności czy dokładności. Opinie te nie powinny być zatem traktowane w kategoriach doradztwa inwestycyjnego lub oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych.

Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton („FT”). FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FT i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton.

Wydane w Stanach Zjednoczonych przez Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com — Franklin Templeton Distributors, Inc. jest głównym dystrybutorem zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych produktów Franklin Templeton, które nie mają ubezpieczenia FDIC, mogą tracić na wartości i nie mają gwarancji bankowej oraz które są dostępne wyłącznie pod jurysdykcjami dopuszczającymi, na mocy obowiązującego prawa i przepisów, oferowanie takich produktów lub składanie zapytań ofertowych dotyczących takich produktów.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Prowizje maklerskie i koszty ETF obniżają stopy zwrotu. Tytuły funduszy ETF mogą być kupowane lub sprzedawane w dniu notowań po cenie rynkowej na rynku, na którym są notowane. Fundusze ETF są przedmiotem obrotu na podobnych zasadach jak akcje, ich wartość rynkowa jest zmienna, a ich wycena może być wyższa lub niższa od wartości ich aktywów netto. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że rynek aktywnych obrotów tytułami funduszy ETF zostanie otwarty lub utrzymany ani że dany fundusz wciąż będzie notowany lub jego notowania nie ulegną zmianie. Choć tytuły funduszy ETF mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, obrót tytułami tych funduszy może nie być niemożliwy we wszystkich warunkach rynkowych, a w okresach napięć rynkowych wyceny tytułów tych funduszy mogą być znacząco zaniżone.