Pośród byków i niedźwiedzi

Kapitał

Pesymiści będą tęsknić za rynkową hossą — nie bądź jednym z nich.

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski chiński uproszczony francuski włoski

W niepewnych czasach wielu inwestorów działa pod wpływem strachu. Stephen Dover, szef naszego zespołu ds. akcji, proponuje odmienne podejście do ostatnich zawirowań rynkowych i namawia inwestorów, by nie poddawali się panice i przyjęli długofalową perspektywę.

 

Stephen Dover
Szef zespołu ds. akcji
Franklin Templeton

 

Jak zawsze w warunkach pandemii zagrażającej zdrowiu publicznemu, inwestorzy reagują pod wpływem strachu i niepewności. Strach może skłaniać ludzi do izolacji, co pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii, ale panika nigdy nie służy inwestorom w naszych warunkach gospodarczych. Najważniejszy wniosek jest następujący: wszystkie prognozy ekonomiczne i finansowe zależą w większym stopniu od tego „czynnika strachu” niż od przebiegu samej pandemii koronawirusa COVID-19.

 

  • Konsumpcja napędza gospodarki, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie, a także umacnia nadzieje na wzrost w Chinach. Właśnie dlatego skuteczność działań wyłącznie w obszarze polityki pieniężnej jest ograniczona. Wszystkie kraje uruchamiają potężną stymulację budżetową, mającą w pierwszej kolejności ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, ale także pobudzić popyt i konsumpcję. W ciągu kilku najbliższych miesięcy skuteczna polityka rządów będzie musiała zostać ukierunkowana na uspokojenie obaw i zapewnienie dostatecznego poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego, by po opanowaniu pandemii koronawirusa COVID-19 ludzie mogli wyjść z domów i zacząć na nowo odbudowywać gospodarkę i zwiększać konsumpcję. Obecnie mamy do czynienia ze spowolnieniem wywołanym przez spadek popytu i konsumpcji, zatem sądzimy, że skuteczna reakcja w obszarze polityki budżetowej musi być skoncentrowana na pobudzeniu konsumpcji.

 

  • Duża korelacja na rynkach akcji jest źródłem możliwości dla aktywnych inwestorów. W warunkach panicznych wyprzedaży, zmiany cen większości aktywów inwestycyjnych (akcji, instrumentów o stałym dochodzie, surowców, itd.) są silnie skorelowane (ze znaczącym wyjątkiem w postaci rządowych papierów wartościowych, w związku z powszechnym odwrotem inwestorów w kierunku instrumentów postrzeganych jako bezpieczne). Silna korelacja pomiędzy akcjami skłania inwestorów do zamykania pozycji produktów pasywnych, co z kolei przekłada się na proporcjonalną wyprzedaż wszystkich akcji.

 

  • Uważamy, że inwestorzy powinni spróbować wyobrazić sobie jak będzie wyglądała gospodarka za rok, zamiast ekstrapolować bieżące wydarzenia. Implikacje długofalowej zmiany dominującego paradygmatu związanej z przejściem całych mas populacji na pracę zdalną lub pracę w domu obejmują, między innymi, podstawowe elementy gospodarki opartej na tymczasowej pracy i realizacji projektów (tzw. „gig economy”), zmiany w łańcuchach dostaw, konsekwencje dla branż związanych z aktywnością społeczną i wydarzeniami (czyli dla restauracji, barów, kin czy biur podróży), itp. Podczas pandemii grypy w roku 1918 wzrosły liczby małżeństw, rozwodów i narodzin. Czy tym razem możemy spodziewać się małego „baby boomu”?

 

  • Na sprzedaż pod wpływem paniki jest zbyt późno. W naszej ocenie teraz lepiej rozważyć zmianę struktury inwestycji akcyjnych i możliwe korekty alokacji aktywów portfeli zrównoważonych. Uważamy, że obecne warunki rynkowe powinny oferować długofalowe możliwości inwestorom, którzy utrzymują obrany kurs lub wykorzystują okazje, gdy tylko te się pojawiają.

 

Pesymiści będą tęsknić za rynkową hossą — nie bądź jednym z nich. Jak wspomniano wcześniej, uważamy, że najlepszym podejściem w obecnej sytuacji jest utrzymanie inwestycji i wykorzystanie tego czasu na wyszukanie możliwości i/lub przeniesienie kapitału w kierunku lepszych spółek. Sądzimy, że najlepsze możliwości mogą oferować największe spółki giełdowe o długiej historii wypłacania dywidendy. Zyski z dywidendy mogą spadać, gdy stopy dywidendy będą obniżane, ale obecnie nie spodziewamy się potężnych spadków w tym obszarze.

 

Informacja natury prawnej

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu 18 marca 2020 r. i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments (FTI). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swe decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton.

Wydane w Stanach Zjednoczonych przez Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com — Franklin Templeton Distributors, Inc. jest głównym dystrybutorem zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych produktów Franklin Templeton Investments, które nie mają ubezpieczenia FDIC, mogą tracić na wartości i nie mają gwarancji bankowej oraz które są dostępne wyłącznie pod jurysdykcjami dopuszczającymi, na mocy obowiązującego prawa i przepisów, oferowanie takich produktów lub składanie zapytań ofertowych dotyczących takich produktów.

 

 

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach. Dywersyfikacja nie gwarantuje zysków ani nie eliminuje ryzyka strat.

Aktywnie zarządzane strategie mogą generować straty, jeżeli założenia przyjęte przez zarządzających na temat rynków, stóp procentowych czy też atrakcyjności, wartości względnej, płynności lub potencjału danej inwestycji w portfelu okażą się niesłuszne. Nie ma żadnej gwarancji, że techniki lub decyzje inwestycyjne zarządzających przyniosą oczekiwane rezultaty.