Pośród byków i niedźwiedzi

Alternatywy

Wpływ pandemicznego funduszu ratunkowego EBC i cięć stóp przez Bank Anglii na europejskie obligacje

W tym tygodniu Europejski Bank Centralny i Bank Anglii podjęły dalsze działania na rzecz ograniczenia finansowych konsekwencji pandemii koronawirusa i złagodzenia presji wywieranej na napięte finanse publiczne. David Zahn, szef naszego zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie, tłumaczy, co, według niego, oznacza to dla obligacji europejskich.

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski francuski włoski niemiecki hiszpański

W tym tygodniu kilka dużych banków centralnych ogłosiło podjęcie działań stymulacyjnych w obszarze polityki pieniężnej w odpowiedzi na obawy związane z koronawirusem. W ostatnim czasie Bank Anglii obciął stopy procentowe do 0,1%, jednocześnie rozszerzając skalę luzowania ilościowego poprzez zwiększenie wartości programu skupu obligacji o 200 mld funtów. Sądzimy, że te kroki dodatkowo wspierają skoordynowane działania podjęte w ubiegłym tygodniu przez komitet ds. polityki pieniężnej i brytyjski rząd. Powinno to, według nas, sprzyjać rynkowi brytyjskich „Giltów”, gdy wydatki budżetowe w Wielkiej Brytanii będą rosły.

Ostatnia zmienność na rynku brytyjskich papierów skarbowych nie sprzyja realizacji celów Banku Anglii, zatem kolejne kroki autorów polityki pieniężnej nie są zaskoczeniem. Podjęte w ostatnim czasie działania pokazują, że Bank Anglii będzie nadal zasilać rynek płynnością i zamierza utrzymać stopy procentowe na niskich poziomach w możliwej do przewidzenia przyszłości.

Zważywszy, że Bank Anglii obciął stopy do 0,1%, czyli dolnego poziomu dopuszczalnego przedziału ustalonego przez bank centralny, przypuszczamy, że ewentualne dalsze luzowanie polityki będzie miało formę dodatkowego skupu obligacji. Przewidujemy, że w krótkiej perspektywie czasowej Bank Anglii skoncentruje się na skupie „Giltów”, których wyceny w związku z tym powinny być stabilne w nadchodzących miesiącach.

Tymczasem Europejski Bank Centralny (EBC) podjął w tym tygodniu próbę odzyskania wiarygodności, uruchamiając program pandemicznego awaryjnego skupu aktywów pod nazwą PEPP (od ang. „Pandemic Emergency Purchase Programme”) o łącznej wartości 750 mld euro. Skala programu, ogłoszonego po kilku dniach przesunięć na europejskich rynkach obligacji, dorównuje naszym oczekiwaniom, jakie formułowaliśmy przed posiedzeniem EBC w ubiegłym tygodniu.

Ostatni pakiet stymulacyjny zwiększył całkowitą wartość dodatkowego luzowania ilościowego ogłoszonego w ubiegłym tygodniu do 870 mld euro, co powinno wystarczyć, by uspokoić europejskie rynki obligacji skarbowych. Największe korzyści tej stymulacji powinny, według nas, być odczuwalne w obszarze zadłużenia budżetowego Włoch, Hiszpanii i Grecji, ale można także spodziewać się zawężenia spreadów innych europejskich obligacji rządowych. Jest to także sygnał, że EBC zamierza podejmować kolejne działania wymierzone w przesunięcia rynkowe będące następstwem pandemii. Bardziej intensywne luzowanie ilościowe, w połączeniu z innymi środkami ogłoszonymi przez EBC podczas posiedzenia w ubiegłym tygodniu, powinno być bardzo korzystne dla strefy euro.

Spodziewamy się niezmiennie skrajnie poluzowanej polityki pieniężnej oraz dalszego wsparcia dla rynków ze strony EBC, w połączeniu z łagodzeniem polityki budżetowej przez poszczególne kraje europejskie, co jest jednym z kluczowych żądań prezes EBC Christine Lagarde.

Unia Europejska (UE) zapowiedziała ponadto pakiet płynnościowy dla przedsiębiorców o łącznej wartości 65 mld euro, a także wsparcie działań podejmowanych w reakcji na pandemię koronawirusa, choć środki przeznaczone na ten cel wydają się zbyt skromne jak na strefę euro. Spodziewamy się zatem dalszej pomocy w tym zakresie w przyszłości.

Niemniej jednak UE zawiesiła egzekwowanie budżetowych wymogów paktu stabilności i wzrostu, zapewniając rządom przestrzeń do reagowania na pandemię właściwymi krokami w obszarze polityki budżetowej. Poszczególne kraje już podejmują działania; Niemcy złagodziły dotychczasową politykę zakładającą utrzymywanie nadwyżki budżetowej i przyjęły założenie, że należy „zrobić wszystko, czego będzie trzeba”, co przede wszystkim oznacza wykorzystanie państwowego banku rozwoju KFW do udostępnienia poturbowanym przez kryzys przedsiębiorcom nieograniczonych ilości środków pieniężnych. Niemiecki pakiet stymulacyjny wyceniany jest na ok. 460 mld euro, ale jego wartość może sięgnąć nawet 550 mld euro [15% niemieckiego produktu krajowego brutto (PKB)].

Co więcej, Hiszpania i Francja ogłosiły wprowadzenie pakietów stymulacyjnych o wartości odpowiednio 200 mld euro i 300 mld euro. Włochy przedstawiły jak dotąd pakiet zakrojony na mniejszą skalę, jednak w najbliższej przyszłości spodziewamy się poważniejszych i bardziej kompleksowych działań. Pojawiły się pomysły wyemitowania objętych wzajemnymi gwarancjami „pandemicznych” obligacji na poziomie ogólnoeuropejskim w celu zniwelowania skutków kryzysu i wygląda na to, że Niemcy byłyby skłonne poprzeć taką inicjatywę. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja wciąż jest, w naszej ocenie, bardzo zmienna.

Zważywszy na gwałtowne wyhamowanie gospodarek w całej Europie, spodziewamy się znaczącego spadku tegorocznych danych o PKB. W połączeniu z niepewnością co do czasu trwania stagnacji, wymaga to od europejskich władz w EBC i UE oraz rządów poszczególnych państw kreatywności i podejmowania kolejnych działaniach w ramach walki z ekonomicznymi następstwami pandemii. Uważamy, że połączenie właściwej polityki pieniężnej i budżetowej to jedyny sposób, by poradzić sobie z tym systemowym kryzysem.

Dowiedz się więcej z wiadomości przesyłanych przez Franklin Templeton bezpośrednio na Twój adres e-mail i subskrybuj blog Beyond Bulls & Bears.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

Informacja natury prawnej

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych.

Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji (lub w niektórych przypadkach w innym wskazanym dniu) i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton („FT”). FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FT i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton.

Wydane w Stanach Zjednoczonych przez Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com — Franklin Templeton Distributors, Inc. jest głównym dystrybutorem zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych produktów Franklin Templeton Investments, które nie mają ubezpieczenia FDIC, mogą tracić na wartości i nie mają gwarancji bankowej oraz które są dostępne wyłącznie pod jurysdykcjami dopuszczającymi, na mocy obowiązującego prawa i przepisów, oferowanie takich produktów lub składanie zapytań ofertowych dotyczących takich produktów.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny obligacji generalnie poruszają się w kierunku przeciwnym do kierunku zmian stóp procentowych. Gdy zatem rynkowe ceny obligacji utrzymywanych w portfelu będą korygowane pod wpływem podwyżek stóp procentowych, wartość portfela może pójść w dół. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej.