Pośród byków i niedźwiedzi

Kapitał

Postępy biotechnologii w walce z koronawirusem

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski chiński uproszczony francuski włoski niemiecki hiszpański

Koronawirus sieje spustoszenie na całym świecie, a naukowcy w pośpiechu pracują nad lepszymi rozwiązaniami medycznymi i skutecznym lekarstwem. Stephen Dover, szef naszego zespołu ds. akcji oraz Evan McCulloch, zarządzający portfelami inwestycyjnymi, omawiają niektóre działania podejmowane przez społeczność medyczną i naukową w ramach walki z wirusem.

 

Stephen Dover, CFA
Szef zespołu ds. akcji
Franklin Templeton

 

Evan McCulloch, CFA
Zarządzający portfelem inwestycyjnym
Dyrektor ds. analiz akcji
Franklin Equity Group

 

Światowa społeczność medyczna i naukowa oraz spółki z sektora ochrony zdrowia, przemysłu farmaceutycznego i sektora biotechnologii współpracują dziś ze sobą bardziej intensywnie niż kiedykolwiek wcześniej w obliczu sejsmicznych wstrząsów, pod wpływem których nasze społeczeństwa i gospodarki szukają nowych sposobów na podtrzymanie życia społecznego i wymiany handlowej w odpowiedzi na pandemię koronawirusa wywołującego COVID-19.

Jako globalni inwestorzy, koncentrujemy się na analizie sytuacji związanej z COVID-19 opartej na danych i obecności na rynkach lokalnych, a także na możliwych formach zapobiegania epidemii, sposobach leczenia i szczepionkach. Społeczność medyczna podejmuje szereg działań na tym polu:

  • Odpowiedzialny za chorobę COVID-19 wirus SARS-Cov-2, zwany także „koronawirusem”, został zidentyfikowany i poddany sekwencjonowaniu genetycznemu, a wyniki tych badań zostały udostępnione naukowcom bez ograniczeń na zasadzie otwartego źródła.
  • Większość danych i analiz dotyczących koronawirusa jest ogólnodostępna, co umożliwia wymianę wiedzy na temat zapobiegania COVID-19, sposobów leczenia i szczepionek.
  • Nasze zespoły analityków inwestycyjnych monitorują prawdopodobieństwo opracowania szczepionek chroniących przez zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz skutecznych sposobów powstrzymywania rozwoju i leczenia choroby COVID-19.
  • Przedsiębiorstwa biotechnologiczne i farmaceutyczne na całym świecie koncentrują się na pracach nad produktami, które pozwolą zapobiegać zakażeniu, leczyć chorobę, szczepić przeciwko koronawirusowi oraz łagodzić przebieg zakażenia koronawirusem i choroby COVID-19.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie pięciu form leczenia choroby COVID-19 prezentowanych w wartych uwagi pracach badawczych, opracowane przez Evana McCullocha i naszych analityków z zespołu Franklin Equity Group specjalizujących się w ochronie zdrowia i biotechnologiach.

Najbardziej zaawansowane prace nad lekami na COVID-19

Evan McCulloch, CFA, zarządzający portfelami inwestycyjnymi, dyrektor ds. analiz akcji, Franklin Equity Group

Błyskawiczna mobilizacja przedsiębiorstw biotechnologicznych i farmaceutycznych na rzecz opracowania leków i szczepionek na COVID-19 może robić wrażenie. Wśród najważniejszych programów mających zaowocować skuteczną szczepionką, które znajdują się na różnych etapach zaawansowania, największy podziw budzą inicjatywy spółek, które zdołały szybko przejść do badań klinicznych prowadzonych z udziałem ludzi w ciągu zaledwie kilku miesięcy od momentu, w którym wirus SARS-CoV-2 został zidentyfikowany i poddany sekwencjonowaniu genetycznemu.

Choć obecnie wśród leków zatwierdzonych przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) nie ma żadnego produktu przeznaczonego do leczenia pacjentów z COVID-19, w toku są setki badań klinicznych na całym świecie.[1] Obserwujemy także badania nad zastosowaniem leków i produktów, które są już zatwierdzone w Stanach Zjednoczonych do stosowania u pacjentów z innymi dolegliwościami.

Prace nad lekami są jednak czasochłonne, nie wiadomo jakie środki będą dostępne w najbliższej przyszłości, a publikowane obecnie raporty pokazują, jak szybko wyniki badań prowadzonych w związku z pandemią COVID-19 stają się nieaktualne.

Spośród wszystkich opracowywanych obecnie środków zapobiegawczych, leków i szczepionek za najbardziej godne uwagi uważamy pięć produktów przedstawionych poniżej. Optymizmem napawa fakt, że przedsiębiorstwa biotechnologiczne i farmaceutyczne są w stanie nadal prowadzić innowacyjne badania mające pomóc w opanowaniu pandemii COVID-19; mamy nadzieję, że uda się stworzyć skuteczny lek, który zostanie zatwierdzony przez FDA i będzie mógł pomóc w ratowaniu życia pacjentów.

Najbardziej zaawansowane prace nad lekami na COVID-19

Mechanizm Etap Aktualny stan
Lek przeciwwirusowy Faza 3 Lek został pierwotnie opracowany na potrzeby leczenia pacjentów zakażonych wirusem Ebola, ale nie przeszedł pomyślnie badań klinicznych. W oparciu o wyniki przedklinicznych badań skuteczności przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz efekty przypadków humanitarnego zastosowania niezatwierdzonego leku u pacjentów w Stanach Zjednoczonych i Chinach 26 lutego 2020 r. rozpoczęto dwa duże badania fazy 3 na polu zastosowania tego leku u pacjentów z COVID-19. Niedługo potem także w Chinach uruchomiono dwa badania, których wyniki oczekiwane są w ciągu dwóch najbliższych miesięcy. Lek ten cały czas jest podawany pacjentom na całym świecie na zasadach humanitarnego stosowania.
Przeciwciało blokujące receptor interleukiny 6 (IL6) Zatwierdzone jako lek na reumatoidalne zapalenie stawów W Chinach opublikowano raporty potwierdzające pozytywne efekty u 20 pacjentów. W rezultacie chiński regulator rynku farmaceutycznego (odpowiednik amerykańskiej agencji FDA) dopuścił ten produkt do leczenia pacjentów z COVID-19. Lek ten jest zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych do stosowania u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i innymi dolegliwościami. Można zatem przypuszczać, że może być stosowany poza dopuszczonym zakresem zastosowania.
Przeciwciało blokujące receptor interleukiny 6 (IL6) Zatwierdzone jako lek na reumatoidalne zapalenie stawów, w fazie 3 badań zastosowania u pacjentów z COVID-19 W przypadku tego leku mechanizm jest podobny do innego przeciwciała blokującego receptor IL6, którego możliwą skuteczność potwierdzają przypadki 20 pacjentów z Chin. 16 marca 2020 r. rozpoczęto badania kliniczne nad skutecznością tego leku u pacjentów z COVID-19.
Lek przeciwwirusowy (przeciwmalaryczny) Zatwierdzony jako lek na malarię Lek jest zatwierdzony do szerokiego zastosowania przeciwwirusowego i powszechnie stosowany u pacjentów z malarią; skuteczność stosowania u pacjentów z SARS-CoV-2 sygnalizują badania przedkliniczne i jednostkowe przypadki. Dotychczasowe dane o potencjalnej skuteczności dają powody do optymizmu.
Lek przeciwwirusowy Zatwierdzony jako lek na grypę w Chinach Lek ten jest zatwierdzony w Chinach do stosowania u pacjentów z grypą; trwają badania nad zastosowaniem w leczeniu COVID-19. Ostatnio zakończono badania nad leczeniem pacjentów z COVID-19 w Chinach. Choć wyniki tych badań nie zostały opublikowane ani ogłoszone, 17 marca 2020 r. pojawiły się na ich temat materiały prasowe informujące o pozytywnych wynikach. Generalnie nie uważamy publikowanych w Internecie artykułów za wiarygodne źródło informacji na temat wyników badań klinicznych i czekamy na rzetelną publikację z odpowiednią recenzją naukową.

Źródło: analizy Franklin Templeton.

Informacja natury prawnej

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu 25 marca 2020 r. i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments (FTI). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton.

Wydane w Stanach Zjednoczonych przez Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com — Franklin Templeton Distributors, Inc. jest głównym dystrybutorem zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych produktów Franklin Templeton Investments, które nie mają ubezpieczenia FDIC, mogą tracić na wartości i nie mają gwarancji bankowej oraz które są dostępne wyłącznie pod jurysdykcjami dopuszczającymi, na mocy obowiązującego prawa i przepisów, oferowanie takich produktów lub składanie zapytań ofertowych dotyczących takich produktów.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

 

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach. Inwestycje w szybko rozwijające się branże, w tym w sektor biotechnologii, mogą wykazywać nasilone wahania cen (szczególnie w krótkiej perspektywie) w związku z błyskawicznymi procesami zmian i rozwoju produktów, a także zmianami regulacji rządowych dotyczących spółek bazujących na rozwoju naukowym lub technologicznym i procedurami przyznawania atestów i dopuszczeń dla nowych leków i urządzeń medycznych. Spółki biotechnologiczne są zwykle mniejsze i/lub względnie młode. Inwestycje w mniejsze spółki mogą być szczególnie wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych, a perspektywy dalszego rozwoju takich spółek są mniej pewne niż w przypadku dużych, uznanych przedsiębiorstw. Ponadto, inwestycje w takie spółki mogą charakteryzować się większą zmiennością, w szczególności w krótkiej perspektywie. Z inwestowaniem w papiery spółek zagranicznych związane jest szczególne ryzyko, m.in. ryzyko wahań kursów walut i ryzyko niestabilnej sytuacji politycznej. Inwestycje na rynkach wschodzących, do których należą także nowe rynki wschodzące, obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków papierów wartościowych. Ponieważ wspomniane ramy prawne, polityczne, biznesowe i społeczne są zwykle jeszcze słabiej rozwinięte na nowych rynkach wschodzących, a występują także rozmaite inne czynniki, takie jak podwyższony potencjał skrajnych wahań kursów, braku płynności, barier ograniczających transakcje oraz mechanizmów kontroli giełd, ryzyka związane z rynkami wschodzącymi są nasilone w przypadku nowych rynków wschodzących.

[1] Źródło: Krajowe Instytuty Zdrowia (NIH), biblioteka medyczna US National Library of Medicine, www.clinicaltrials.gov, dane na dzień 24 marca 2020 r.