Pośród byków i niedźwiedzi

O stałym dochodzie

Fed bierze na barki jeszcze większy ciężar, a Kongres wciąż pogrążony w sporach

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski francuski włoski

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych konsekwentnie wykorzystuje wszelkie dostępne narzędzia, by zniwelować ekonomiczne następstwa epidemii koronawirusa. Sonal Desai, CIO z zespołu Franklin Templeton Fixed Income, nazywa ostatnią reakcję banku centralnego „całkowicie nowym poziomem” stymulacji.

Rezerwa Federalna (Fed) zwiększyła dziś skalę swojej reakcji na kryzys wywołany przez koronawirusa do zupełnie nowego poziomu, ogłaszając otwarte luzowanie ilościowe oraz skup krótkoterminowych korporacyjnych instrumentów dłużnych i funduszy ETF; zakrojone na tak szeroką skalę działania nie były podejmowane nawet w szczytowym okresie globalnego kryzysu finansowego ponad dekadę temu.

Skup obligacji przedsiębiorstw to zagrywka pochodząca z arsenału Europejskiego Banku Centralnego, a zastosowanie tego środka rozwiewa obawy, jakoby był on poza instytucjonalnym zasięgiem Fedu; objęcie skupem całego spektrum instrumentów o ratingu inwestycyjnym, zamiast ograniczenia się wyłącznie do emitentów o ratingu AAA, jest odważnym posunięciem.

Decyzja o skupie funduszy ETF została z kolei podpatrzona w Banku Japonii; krok ten rozszerza skalę skupu papierów dłużnych o ratingu inwestycyjnym o instrumenty długoterminowe. W ujęciu łącznym te działania pokazują, że Fed rozumie potrzebę przyjęcia kreatywnej, zdecydowanej i elastycznej strategii pozwalającej skutecznie walczyć z bieżącymi problemami.

Fed ogłosił szereg nowych działań i środków mających zapewnić: (i) ukierunkowane wsparcie dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw odczuwających konsekwencje kryzysu; (ii) ogólne wzmocnienie dynamiki gospodarczej oraz (iii) płynne funkcjonowanie rynków pieniężnych i kredytowych. Te działania i środki obejmują:

 • otwarte luzowanie ilościowe. 15 marca Fed uruchomił skup aktywów o łącznej wartości 700 mld USD, a dziś ogłosił, że zamierza skupować papiery skarbowe i agencyjne papiery wartościowe zabezpieczone spłatami kredytów hipotecznych (MBS) „w ilościach niezbędnych” do zapewnienia płynnego funkcjonowania rynków i oczekiwanej skuteczności polityki pieniężnej. Innymi słowy, bank może zwiększać skalę skupu bez żadnych ograniczeń.
  • Spektrum objętych skupem aktywów zostało ostatnio rozszerzone o komercyjne instrumenty agencyjne;
 • nowe rozwiązania zapewniające gospodarstwom domowym i spółkom dostęp do kredytów o łącznej wartości 300 mld USD, zasilone środkami o wartości 30 mld USD w akcjach przez skarb państwa:
  • program kredytowania korporacyjnego na rynku pierwotnym (PMCCF, od ang. Primary Market Corporate Credit Facility) dla nowych emisji obligacji i pożyczek, który zapewnia spółkom o ratingu inwestycyjnym czteroletnie finansowanie, z możliwością zawieszenia spłaty odsetek i kapitału podstawowego przez okres pierwszych sześciu miesięcy (lub dłużej, zgodnie z uznaniem Fedu); kredyty w ramach programu PMCCF będą udzielane za pośrednictwem spółki celowej finansowanej przez skarb państwa;
  • program kredytowania korporacyjnego na rynku wtórnym (SMCCF, od ang. Secondary Market Corporate Credit Facility) dla niespłaconych obligacji korporacyjnych, obejmujący całe spektrum spółek o ratingu inwestycyjnym, jak również fundusze ETF; ten program także będzie realizowany za pośrednictwem spółki celowej;
  • terminowy program kredytowy zabezpieczony papierami wartościowymi (TALF, od ang. Term Asset-Backed Securities Loan Facility) umożliwiający emisję papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS) takimi jak kredyty studenckie, kredyty na zakup samochodu, zadłużenie na kartach kredytowych czy pożyczki objęte gwarancją agencji rządowej Small Business Administration (SBA);
 • rozszerzenie programu płynności funduszy rynku pieniężnego (MMLF, od ang. Money Market Mutual Fund Liquidity Facility) oraz programu finansowania papierów komercyjnych (CPFF, od ang. Commercial Paper Funding Facility) poprzez dopuszczenie nowych kategorii papierów wartościowych;
 • planowane uruchomienie programu pożyczek biznesowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W kontekście oszacowania prawdopodobnego wpływu na gospodarkę i rynki, należy, według mnie, pamiętać o trzech podstawowych kwestiach.

Po pierwsze, Fed w istocie zobowiązał się do wykorzystania nieograniczonego arsenału środków na rzecz wsparcia szerokiej gospodarki i ustabilizowania rynków, uruchamiając zdecydowaną, kreatywną i elastyczną strategię, co sugeruje, że jest gotów zrobić wszystko, czego będzie trzeba, by przezwyciężyć obecny kryzys. Spodziewam się elastycznego podejścia pod względem zarówno skali programów, jak i kwalifikacji papierów wartościowych.

Po drugie: Fed zapewni ukierunkowane wsparcie, aby przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe mogły uzyskać kredytowanie niezbędne do przetrwania kryzysu.

Po trzecie: Fed musi teraz szybko przejść do praktycznej realizacji tych zapowiedzi, by rozwiać ewentualne wątpliwości co do sposobu zapewnienia dostępu do nowych programów właściwym prywatnym instytucjom. Pierwsze sygnały napływające z rynków pokazują, że płynność nieznacznie się poprawia na ich obrzeżach, jednak bardziej odczuwalna poprawa wymaga wyjaśnienia operacyjnych aspektów nowych programów. To zrozumiałe: nowe programy dopiero zostały ogłoszone i mamy wiele informacji do przetworzenia, jednak teraz należy szybko skoncentrować się na aspektach operacyjnych.

Przetrwanie wstrząsu

Czy to zadziała? Uważam, że wsparcie ze strony Fedu może pomóc amerykańskiej gospodarce przetrwać wstrząs i przygotować grunt pod mocne odbicie w drugiej połowie roku, o ile zostaną spełnione dwa warunki.

Po pierwsze, radykalne zamknięcie przez rząd dużych obszarów gospodarki musi okazać się względnie krótkotrwałe. Niektóre stany wchodzą na drogę skrajnej izolacji społecznej i zamykania przedsiębiorstw. Jeżeli te działania okażą się skuteczne, w nadchodzących tygodniach powinniśmy odnotować przekonujące dowody potwierdzające opanowanie epidemii i „spłaszczenia krzywej”, co powinno pozwolić na stopniowe łagodzenie środków zapobiegawczych poza najboleśniej dotkniętymi obszarami. Przy właściwym wsparciu ze strony sprzyjającej polityki pieniężnej i budżetowej, większość dotkniętych kryzysem spółek powinno być w stanie przetrwać i wznowić działania, gdy sytuacja wróci do normy.

Po drugie, Kongres musi zacząć działać w sposób skoordynowany i w ciągu kilku najbliższych dni wprowadzić pakiet działań w obszarze polityki budżetowej. Polityka budżetowa musi zapewnić bezpośrednie wsparcie finansowe obywatelom, rozszerzone świadczenia dla bezrobotnych i pracowników wysyłanych na urlopy w trybie nagłym, a także jakąś formę złagodzenia warunków płatności czynszów i rat kredytów hipotecznych dla dotkniętych kryzysem małych i średnich przedsiębiorstw i pomoc finansową dla spółek z najbardziej poturbowanych sektorów.

Ustawa, nad którą obecnie pracuje Kongres, zwiększy także zasięg nowych programów kredytowych Fedu: skarb państwa będzie mógł wprowadzić dodatkowy kapitał o wartości 425 mld USD w formie akcji do spółki celowej Fedu, co przełoży się na wzrost całkowitej wartości potencjalnego kredytowania o dodatkowe 4 bln USD.

Wartość przygotowywanego przez Kongres pakietu budżetowego sięga ok. 2 bln USD, czyli 10% amerykańskiego produktu krajowego brutto. W połączeniu z całą gamą działań podjętych przez Fed, pakiet ten pozwoli dużej części przedsiębiorstw i gospodarstw domowych przetrwać burzę. Szkody dotyczące gospodarki i stopy życiowej niezliczonych mas obywateli będą wciąż znaczące, ale to połączenie polityki budżetowej i pieniężnej pozwoli większości spółek uniknąć bankructwa i ponownie zwiększyć zatrudnienie lub zapłacić swoim pracowników, gdy kryzys dobiegnie końca.

Połączone wsparcie budżetowe i pieniężne oparte na zasadzie „szoku i przerażenia” jest także potrzebne, by uspokoić rynki finansowe w sytuacji, w której wciąż nie wiemy jak długo potrwa kryzys. Sama polityka pieniężna bez komponentu budżetowego nie wystarczy i inwestorzy ewidentnie zdają sobie z tego sprawę.

To czas, w którym Kongres powinien odłożyć na bok partyjne spory i zapewnić wsparcie, jakiego amerykańskie gospodarstwa domowego i spółki pilnie potrzebują. Na bok należy, według mnie, odłożyć także wątpliwości co do bailoutów i ryzyka nadużyć. Linie lotnicze, producenci samochodów czy sprzedawcy detaliczni nie znaleźli się w tarapatach z własnej winy, nie dopuścili się żadnych nieodpowiedzialnych czynów, do których ewentualny bailout mógłby być zachętą w takiej sytuacji, a żadna strategia biznesowa nie zabezpieczyłaby ich przed tak potężnym wstrząsem. Pomoc finansowa dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw powinna być czasowo ograniczona do końca kryzysu, ale powinna zostać uruchomiona tak szybko, jak to możliwe.

Fed już wykonał swój ruch; to nadal największy i najszybszy gracz w mieście, ale to miasto potrzebuje więcej pól gry, by przetrwać. Kongres musi zakończyć spory i działać natychmiast.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny obligacji generalnie poruszają się w kierunku przeciwnym do kierunku zmian stóp procentowych. Gdy zatem rynkowe ceny obligacji utrzymywanych w portfelu będą korygowane pod wpływem podwyżek stóp procentowych, wartość portfela może pójść w dół. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, np. dotyczącym wahań kursów wymiany walut, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej; inwestowanie na rynkach wschodzących wiąże się z podwyższonym ryzykiem związanym z tymi samymi czynnikami. Aktywnie zarządzane strategie mogą generować straty, jeżeli założenia przyjęte przez zarządzających na temat rynków, stóp procentowych czy też atrakcyjności, wartości względnej, płynności lub potencjału danej inwestycji w portfelu okażą się niesłuszne. Nie ma żadnej gwarancji, że techniki lub decyzje inwestycyjne zarządzających przyniosą oczekiwane rezultaty.

Informacja natury prawnej

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton („FT”). FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FT i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton. Wydane w Stanach Zjednoczonych przez Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com — Franklin Templeton Distributors, Inc. jest głównym dystrybutorem zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych produktów Franklin Templeton, które nie mają ubezpieczenia FDIC, mogą tracić na wartości i nie mają gwarancji bankowej oraz które są dostępne wyłącznie pod jurysdykcjami dopuszczającymi, na mocy obowiązującego prawa i przepisów, oferowanie takich produktów lub składanie zapytań ofertowych dotyczących takich produktów.