Pośród byków i niedźwiedzi

Alternatywy

Życie w czasach koronawirusa | Franklin Templeton

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski chiński uproszczony francuski włoski niemiecki hiszpański

Koronawirus wymusił cały szereg zmian zachowań społecznych na całym świecie, łącznie ze zmianą sposobu, w jaki pracujemy, robimy zakupy czy komunikujemy się z innymi. Stephen Dover kierujący naszym zespołem ds. akcji omawia wpływ wirusa COVID-19 na decyzje inwestorów.

 

Stephen Dover

Szef zespołu ds. akcji

Franklin Templeton

 

Cały świat wszedł w „erę koronawirusa” — jeszcze nigdy nie byliśmy świadkami tak nagłej zmiany dotykającej nasze społeczeństwo, kulturę i gospodarkę jak ta będąca następstwem pandemii. Oto kilka zagadnień, nad którymi inwestorzy powinni się zastanowić.

  • Inwestorzy doświadczają w większym stopniu niepewności niż ryzyka dotyczącego ich portfeli: Rynki notują rekordowo wysoką dzienną zmienność, a jednocześnie wahania cen różnych klas aktywów (poza papierami skarbowymi ze Stanów Zjednoczonych) wykazują silną wzajemną korelację, związaną z panującą na rynkach niepewnością. Gdy będziemy w stanie oszacować czas trwania i skalę pandemii COVID-19, zmienność rynkowa prawdopodobnie się uspokoi.
  • Jest źle, ale to wciąż nie jest wielki kryzys: W okresie wielkiego kryzysu władze zaostrzały politykę pieniężną, niewłaściwie dysponowały wsparciem budżetowym, podnosiły bariery handlowe, starały się zmniejszać wydatki publiczne i zwiększały regulacyjne obciążenie banków i przemysłu. Władze wyciągnęły wnioski z tych błędów i obecna globalna reakcja na koronawirusa przynajmniej nie powinna pogorszyć sytuacji.
  • Dla spółek i inwestorów gotówka jest najważniejsza: Inwestycje wszelkiego typu są bezkrytycznie wyprzedawane w celu gromadzenia gotówki. Ceny aktywów funduszy rynków pieniężnych i przepływy pieniężne osiągają rekordowo wysokie poziomy. Aby przetrwać gwałtowny spadek dochodów i przepływów pieniężnych, spółki umacniają swoje bilanse. Przedsiębiorstwa będą potrzebowały mocniejszych bilansów, a inwestorzy indywidualni będą potrzebowali większych zapasów gotówki „na czarną godzinę”.
  • Prognozowanie zysków spółek na polu bitwy: Większość spółek nie jest w stanie sformułować prognoz zysków w warunkach tak dużej zmienności. Aktualne prognozy zysków na kolejne co najmniej dwa kwartały są zawyżone i będą korygowane w dół. Inwestorzy powinni wybiegać myślami poza bieżące wydarzenia i opierać własne wyceny spółek na długoterminowych prognozach zysków, kondycji bilansów i jakości przepływów pieniężnych.
  • W Stanach Zjednoczonych aktywność związana z wykupem akcji spadnie: Wykup akcji zwiększa zyski na akcję, ponieważ mniejsza liczba akcji pozostaje w obrocie. W ciągu kilku najbliższych lat możemy zatem spodziewać się spadku tempa wzrostu zysków na akcję oraz przepływów pieniężnych na rynkach akcji; wykup akcji wygenerował ok. 40% napływu kapitału na amerykański rynek akcji w 2019 r. Spodziewam się także wolniejszego wzrostu dywidendy i cięć stóp dywidendy w przypadku niektórych spółek.
  • Deficyty budżetowe wszędzie, gdzie okiem sięgnąć. Koronawirus zadziałał jako katalizator globalnej polityki w stylu nowoczesnej teorii monetarnej (MMT), w przypadku której skali deficytu budżetowego nie poświęca się zbyt wiele uwagi. Istnieje ryzyko, że tego typu polityka wprowadzona „tymczasowo” ostatecznie może być utrzymywana w nieskończoność. Gdy gospodarka zacznie odrabiać straty, można spodziewać się podwyżek podatków, z podatkami od zysków kapitałowych włącznie. Podejmując decyzje dotyczące swoich portfeli, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę fakt, że stawki opodatkowania dziś są niskie, ale w przyszłości najprawdopodobniej będą wyższe.

W świecie zerowej lub ujemnej rentowności obligacji oraz ogromnych wydatków budżetowych akcje powinny notować potężne wzrosty w ujęciu względnym. Ostatnia bezkrytyczna wyprzedaż na rynkach akcji przełożyła się na pokłady względnej wartości dostępne dla inwestorów.

Akcje spółek azjatyckich, a w szczególności papiery chińskich przedsiębiorstw, wypracowały w tym roku lepsze wyniki niż wiele innych rynków, a niedawna aprecjacja dolara amerykańskiego spowodowała, że akcje zagranicznych spółek stały się tańsze w ujęciu względnym. Globalne spółki technologiczne i chińskie przedsiębiorstwa internetowe powinny odnotować dalszą poprawę swojej pozycji konkurencyjnej na rynku, stymulowany przez obecne ograniczenia zmuszające cały świat do pracy i życia w oparciu o zdalną komunikację.

JAKIE JEST RYZYKO?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Ceny obligacji generalnie poruszają się w kierunku przeciwnym do kierunku zmian stóp procentowych. W związku z tym gdy ceny obligacji reagują na wzrost stóp procentowych, wycena tytułów uczestnictwa może spadać. Zmiany stóp procentowych mogą mieć wpływ na wycenę tytułów uczestnictwa i rentowność. Skarbowe papiery wartościowe utrzymane do wykupu oferują stałą stopę zwrotu i stałą wartość nominalną; wypłata odsetek i wartości nominalnej jest gwarantowana. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestycje w krajach zaliczanych do rynków wschodzących obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków akcji. Takie inwestycje zawsze mogą podlegać wzmożonym wahaniom wyceny rynkowej.

INFORMACJA NATURY PRAWNEJ

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku. Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swe decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton. Wydane w Stanach Zjednoczonych przez Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com — Franklin Templeton Distributors, Inc. jest głównym dystrybutorem zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych produktów Franklin Templeton Investments, które nie mają ubezpieczenia FDIC, mogą tracić na wartości i nie mają gwarancji bankowej oraz które są dostępne wyłącznie pod jurysdykcjami dopuszczającymi, na mocy obowiązującego prawa i przepisów, oferowanie takich produktów lub składanie zapytań ofertowych dotyczących takich produktów.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.