Pośród byków i niedźwiedzi

Alternatywy

Plan ratunkowy UE mocnym potwierdzeniem integracji europejskiej

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski francuski włoski niemiecki

Po ożywionej debacie ostatecznie zatwierdzono proponowany już w maju europejski pandemiczny pakiet ratunkowy o wartości 750 mld euro. Według Davida Zahna, szefa naszego zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie, to porozumienie stanowi mocne potwierdzenie integracji europejskiej oraz oznacza wsparcie dla najbardziej poszkodowanych krajów — to dobra wiadomość dla inwestorów.

 

David Zahn, CFA, FRM

Szef zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie

Franklin Templeton Fixed Income

 

Po kilku dniach intensywnych debat i rozmów, przywódcy Unii Europejskiej (UE) ostatecznie osiągnęli porozumienie w sprawie pakietu ratunkowego o łącznej wartości 750 mld euro (858 mld USD), mającego być odpowiedzią na kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa COVID-19. Plan obejmuje zarówno niskooprocentowane pożyczki, jak i 390 mld euro (446 mld USD) w postaci dotacji dla najbardziej poturbowanych przez kryzys państw członkowskich.

Beneficjenci będą musieli przedstawić plany odbudowy i stabilizacji krajowych gospodarek na lata 2021-2023, uwzględniające działania na rzecz pobudzenia wzrostu i zatrudnienia (włącznie z wszelkimi inicjatywami ekologicznymi) oraz wkład w poprawę „ekonomicznej i społecznej odporności” państw członkowskich UE.

Co istotne, UE stanie się teraz potężnym pożyczkobiorcą na światowych rynkach finansowych. Emisja zadłużenia netto ma zakończyć się w 2036 r., a UE zobowiązała się do spłaty nowo zaciągniętego długu do 2058 r. Zadłużenie będzie musiało zostać spłacone z unijnego budżetu, a środki prawdopodobnie zostaną pozyskane poprzez nałożenie dodatkowych podatków, np. na odpady z tworzyw sztucznych, które nie zostaną poddane recyklingowi.  Tym samym pojawi się nowy duży ponadnarodowy pożyczkobiorca, którego dług wzrośnie z ok. 50 mld euro obecnie do ok. 800 mld euro. Europejski Bank Centralny (ECB) będzie mógł kupować wyemitowane obligacje, które rozszerzą spektrum instrumentów objętych programem luzowania ilościowego.

Plan odbudowy dla Europy” definiuje trzy podstawowe cele lub „filary”, w oparciu o które inwestycje będą kierowane na następujące cele: wsparcie państw członkowskich w odrabianiu strat, naprawie gospodarek i poprawie kondycji po kryzysie, pobudzenie gospodarki i wzmocnienie prywatnych inwestycji oraz wyciągnięcie wniosków z kryzysu i stawienie czoła strategicznym wyzwaniom stojącym przed Europą.

Kolejnym ważnym elementem tego porozumienia jest zobowiązanie do przeznaczenia 30% środków w ramach funduszu odbudowy oraz siedmioletniego budżetu o wartości 1 bln euro na przeciwdziałanie zmianom klimatu. To potężny krok w kierunku „zazielenienia” europejskiej gospodarki i osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r. Wydatki na ekologiczną transformację gospodarki przekroczą 500 mld euro i sądzimy, że przełożą się na większe zmiany na całym kontynencie.  Ten wzrost nakładów jest bardzo korzystny dla rynku „zielonych” obligacji, których rynek powinien się w związku z tym powiększyć i rozszerzyć.

 

Dobre wiadomości dla europejskiej gospodarki — i europejskich rynków

Zatwierdzenie planu ratunkowego to znakomita wiadomość zarówno dla europejskiej gospodarki, jak i dla europejskich rynków instrumentów o stałym dochodzie, ponieważ jego konsekwencją prawdopodobnie będzie obniżenie premii za ryzyko (tj. dodatkowego zwrotu wymaganego przez inwestorów w związku z ryzykiem politycznym w Europie, które jest dziś niższe) w całej Europie. Z inwestycyjnego punktu widzenia, wiadomość ta wydaje się całkiem korzystna dla obligacji rządowych, obligacji korporacyjnych, a prawdopodobnie także innych europejskich walut poza euro.

Pandemia koronawirusa COVID-19 wywołała prawdziwe spustoszenie w gospodarce, a zatwierdzenie planu ratunkowego to sygnał, że inwestowanie w Europie nie jest dziś tak ryzykowne, jak było wcześniej.

Dlatego premia za ryzyko powinna spaść, szczególnie w obliczu dodatkowego wsparcia ze strony polityki pieniężnej EBC w postaci luzowania ilościowego i skrajnie niskich/ujemnych stóp procentowych, które prawdopodobnie będą utrzymywane jeszcze przez dłuższy czas. Uważamy, że kombinacja tych odpowiedzi na pandemię koronawirusa COVID-19 istotnie pomoże europejskiej gospodarce zacząć odrabiać straty.

Te korzystne działania nie muszą jednak oznaczać, że ożywienie gospodarcze w Europie nastąpi szybko. Powrót do poziomów sprzed pandemii COVID-19 zajmie prawdopodobnie kilka lat, ale i tak oznacza to, że wszystkie elementy składowe odbicia po stronie budżetowej i pieniężnej są teraz na właściwych miejscach.

Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 miał deflacyjny wpływ na gospodarkę; uważamy, że nawet po pewnym odbiciu inflacja w Europie wciąż powinna być dość niska w tym i kolejnym roku. Niektórzy obserwatorzy obawiają się gwałtownego wzrostu inflacji na jakimś etapie, po zalaniu świata płynnością pochodzącą z wsparcia budżetowego i pieniężnego. Choć rzeczywiście są potencjalne powody do obaw, problemy mogą pojawić się, według nas, nie wcześniej niż za kilka lat. Te obawy skłaniają inwestorów do większego zainteresowania bardziej defensywnymi aktywami przy budowie portfeli.

EBC nie spodziewa się problemów w tym obszarze w najbliższej przyszłości, zatem powinien, według nas, utrzymać bardzo poluzowaną politykę, która będzie sprzyjać dobrej koniunkturze na europejskich rynkach obligacji w ciągu najbliższych 2-3 lat.

 

Wsparcie dla rynków peryferyjnych

Uważamy, że europejskie rynki obligacji powinny teraz mieć solidne wsparcie, a rentowność prawdopodobnie będzie ograniczona, ponieważ państwa mogą pożyczać pieniądze od UE przy bardzo niskim oprocentowaniu, co oznacza, że nie będą musiały emitować tak dużych ilości własnych instrumentów dłużnych. To także dość korzystna sytuacja z punktu widzenia inwestorów, szczególnie gdy spojrzymy na takie rynki peryferyjne, jak Hiszpania i Włochy, czy też takie kraje, jak Czechy lub Rumunia, które mają obligacje denominowane w euro. Obecnie dostrzegamy wartość w spreadach obligacji z rynków peryferyjnych.

Sytuacja polityczna we Włoszech bywa oczywiście szczególnie zmienna, co zawsze wiąże się z ryzykiem dla tamtejszych inwestorów. Jesteśmy już jednak przyzwyczajeni do zmian rządów tego kraju. Włochy i inne kraje poszkodowane podczas pandemii powinny skorzystać na uruchomieniu planu ratunkowego, który jest przejawem wsparcia dla poszczególnych państw znajdujących się trudnej sytuacji.

Plan był oczywiście przedmiotem sporów pomiędzy państwami członkowskimi UE i można spodziewać się także innych kwestii spornych. Ogólnie rzecz biorąc, sądzimy jednak, że UE zrobiła to, czego było trzeba w odpowiedzi na kryzys i jest to potężny krok w kierunku większego zjednoczenia i dalszej integracji europejskiej.

 

Informacja natury prawnej

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych.

Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji (lub w niektórych przypadkach w innym wskazanym dniu) i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku.

 Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton („FT”). FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FT i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton.

Wydane w Stanach Zjednoczonych przez Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com — Franklin Templeton Distributors, Inc. jest głównym dystrybutorem zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych produktów Franklin Templeton Investments, które nie mają ubezpieczenia FDIC, mogą tracić na wartości i nie mają gwarancji bankowej oraz które są dostępne wyłącznie pod jurysdykcjami dopuszczającymi, na mocy obowiązującego prawa i przepisów, oferowanie takich produktów lub składanie zapytań ofertowych dotyczących takich produktów.

 CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

 Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Ceny obligacji generalnie poruszają się w kierunku przeciwnym do kierunku zmian stóp procentowych. Gdy zatem rynkowe ceny obligacji utrzymywanych w portfelu będą korygowane pod wpływem podwyżek stóp procentowych, wartość portfela może pójść w dół. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej.