Pośród byków i niedźwiedzi

Alternatywy

Unia Europejska emituje obligacje społeczne

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski francuski włoski niemiecki hiszpański

Wraz z pandemią koronawirusa pojawiły się liczne wyzwania, którym muszą stawić czoła ludzie, przedsiębiorstwa i rządy na całym świecie. Europa wprowadziła nowe narzędzie, które ma pomóc sfinansować ożywienie gospodarcze, czyli obligacje społeczne. David Zahn, szef zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie, omawia tę ekscytującą emisję nowych obligacji mających zapewnić fundusze na inicjatywy związane z zatrudnieniem.

 

David Zahn, CFA, FRM
Szef zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie
Franklin Templeton Fixed Income
W lipcu Unia Europejska (UE) podjęła wspólne działania zmierzające do uruchomienia globalnego pakietu pomocowego w obliczu pandemii, a później ponownie zjednoczyła się w sprawie emisji „obligacji społecznych” mających sfinansować dalszą pomoc ekonomiczną. Celem emisji obligacji społecznych jest pozyskiwanie środków na finansowanie projektów, które przynoszą korzyści dla społeczeństwa; w tym przypadku są to programy świadczeń dla pracowników zwolnionych w następstwie pandemii koronawirusa COVID-19.

Przychody ze sprzedaży obligacji społecznych będą przeznaczone na program niwelowania ryzyka wzrostu bezrobocia w sytuacjach nadzwyczajnych SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) o łącznej wartości 100 mld euro, przewidujący pożyczki dla państw członkowskich UE na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z tworzeniem lub rozszerzaniem krajowych programów zatrudnienia krótkoterminowego, które z kolei przyczynią się do skuteczniejszej ochrony miejsc pracy. Emisja 10-letnich i 20-letnich unijnych obligacji społecznych (o łącznej wartości 17 mld euro) spotkała się z rekordowym popytem sięgającym 233 mld euro (276 mld USD), ilustrującym duże zainteresowanie inwestorów tego typu instrumentami.

Zarówno zielone obligacje, jak i obligacje społeczne od kilku lat cieszą się gwałtownie rosnącą popularnością. Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 najwyraźniej kieruje większą powszechną uwagę na ten obszar rynku — inwestorzy częściej poszukują rozwiązań inwestycyjnych mających korzystny wpływ na kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG, od ang. „Environmental, Social and Governance”). W samym kwietniu na świecie wyemitowano obligacje społeczne o łącznej wartości 12,7 mld USD, czyli wyższej niż wartość tego typu instrumentów wyemitowanych w całym 2019 r., a wartość obligacji społecznych wyemitowanych od początku roku wyniosła tym samym ok. 85 mld USD.[1]

Obligacje były już emitowane w Europie na poziomie regionalnym, natomiast tym razem jest to pierwsza tak duża emisja obligacji społecznych na szczeblu UE o tak wysokiej jakości — instrumenty te otrzymały ratingi AAA od kilku agencji ratingowych. Uważamy, że wielu inwestorów zarówno z Europy, jak i z innych części świata, będzie kupować te obligacje w celu dywersyfikowania ryzyka ekspozycji na pojedyncze kraje, uznając je za „bezpieczne przystanie”, zważywszy na wysoki rating kredytowy.

Obligacje społeczne oferują również atrakcyjną rentowność. Obligacje 10-letnie były wyceniane o trzy punkty bazowe wyżej niż mediana stóp swapowych (mid-swap), co oznaczało wycenę o 36,7 punktu bazowego wyższą od konwencjonalnych 0-procentowych niemieckich „Bundów” o terminie zapadalności przypadającym na 15 sierpnia 2030 r., a obligacje 20-letnie były wyceniane o 14 punktów bazowych powyżej mid-swapu, czyli o 52,1 punktu bazowego wyżej niż „Bundy” o oprocentowaniu 4,75% i terminie zapadalności przypadającym na 4 lipca 2040 r.[2]

Johannes Hahn, komisarz europejski ds. budżetu i administracji, nazwał tę emisję „pierwszym krokiem w kierunku akcesu do pierwszej ligi globalnych rynków instrumentów dłużnych”.[3]

Czy nowe unijne instrumenty dłużne staną się obligacyjnym benchmarkiem dla Europy? Możliwe, ale emitenci referencyjnych obligacji emitują instrumenty regularnie, podczas gdy UE emituje obligacje w następstwie wdrożenia określonych programów. UE planuje wyemitowanie dużych ilości papierów dłużnych tylko w perspektywie najbliższych 4-5 lat, jednak jeżeli te emisje zakończą się sukcesem, tego typu działania mogą być brane pod uwagę także w dłuższej perspektywie. Po przeprowadzeniu zaplanowanej emisji w całości, UE stanie się piątym pod względem wielkości rynkiem obligacji w Europie, ustępującym tylko Niemcom, Francji, Włochom i Hiszpanii.

Stymulacja gospodarcza

Ta jednorazowa oferta nie pociąga za sobą radykalnej zmiany sytuacji na światowym rynku papierów dłużnych z punktu widzenia inwestorów, ale oznacza pojawienie się emitenta o bardzo wysokiej jakości w świecie, w którym aktywów o wysokiej jakości nie ma zbyt wielu. Emisja obligacji powinna nieco odciążyć kraje europejskie, które otrzymają pomoc ekonomiczną i nie będą musiały emitować własnego długu, co byłoby korzystnym efektem. Pandemia szczególnie dotkliwie poturbowała Hiszpanię i Włochy, zatem te i inne potrzebujące pomocy kraje powinny odczuć korzyści.

Sukces tej emisji obligacji pokazuje, że UE jest w stanie z łatwością zgromadzić pieniądze, by wesprzeć gospodarkę.

Wkrótce pojawią się także środki z unijnego planu ratunkowego o wartości 750 mld euro (858 mld USD). Rządy poszczególnych państw zostały zobowiązane do określenia celów, na jakie przeznaczone zostaną otrzymane pieniądze, a cele te muszą jeszcze zostać formalnie zatwierdzone, choć niektóre kraje już uwzględniły te środki w budżetach na 2021 r. Plan ratunkowy kładzie nacisk na uczynienie gospodarki bardziej „zieloną”, co wiąże go zatem także ze wzrostem rynku zielonych obligacji.

Podsumowując, uważamy, że UE jest na dobrej drodze do ustabilizowania gospodarki po kryzysie wywołanym przez pandemię, a nowe obligacje społeczne stanowią interesującą propozycję dla światowych inwestorów.

 

Informacja natury prawnej

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych.

Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji (lub w niektórych przypadkach w innym wskazanym dniu) i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton („FT”). FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FT i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton.

Wydane w Stanach Zjednoczonych przez Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com — Franklin Templeton Distributors, Inc. jest głównym dystrybutorem zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych produktów Franklin Templeton Investments, które nie mają ubezpieczenia FDIC, mogą tracić na wartości i nie mają gwarancji bankowej oraz które są dostępne wyłącznie pod jurysdykcjami dopuszczającymi, na mocy obowiązującego prawa i przepisów, oferowanie takich produktów lub składanie zapytań ofertowych dotyczących takich produktów.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny obligacji generalnie poruszają się w kierunku przeciwnym do kierunku zmian stóp procentowych. Gdy zatem rynkowe ceny obligacji utrzymywanych w portfelu będą korygowane pod wpływem podwyżek stóp procentowych, wartość portfela może pójść w dół. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej.

 

[1] Źródła: Reuters, „Social Bond Issuance Soars on Back of Coronavirus Crisis” („Mocny wzrost emisji obligacji społecznych w warunkach kryzysu wywołanego przez koronawirusa”), 19 października 2020 r.; Refinitive, „Prospects for Green Bonds and Social Impact Bonds” („Perspektywy rysujące się przed obligacjami zielonymi i społecznymi”), 24 czerwca 2020 r.

[2] Źródło: komunikat prasowy Komisji Europejskiej, 20 października 2020 r. Punkt bazowy to jednostka miary. Jeden punkt bazowy jest równy 0,01%.

[3] Źródło: Ibid.