Pośród byków i niedźwiedzi

Warunki użytkowania strony www zawierającej blog Franklin Templeton Investments

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski chiński uproszczony holenderski francuski włoski niemiecki hiszpański

Warunki Użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi „Warunkami Użytkowania”, stanowiącymi wiążące porozumienie pomiędzy użytkownikiem a Franklin Templeton Investments. „Warunki Użytkowania” regulują korzystanie ze strony internetowej i z zawartych na niej produktów, narzędzi i informacji. Wchodząc na tę stronę internetową, akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać tych „Warunków Użytkowania”. Franklin Templeton zachowuje prawo do wprowadzania modyfikacji do niniejszych „Warunków Użytkowania” od czasu do czasu, a wszelkie takie modyfikacje będą wchodziły w życie z chwilą ich publikacji.

Niniejsza strona internetowa jest udostępniona przez Franklin Templeton Investments dla użytkowników spoza USA. Franklin Templeton zachowuje prawo do modyfikowania, zawieszania, wyłączania lub ograniczania dostępu do całej niniejszej strony internetowej lub jej dowolnej części w dowolnym momencie bez powiadomienia lub jakiejkolwiek odpowiedzialności za konsekwencje takich działań. Użytkowanie niniejszej strony internetowej przez użytkownika może być monitorowane przez Franklin Templeton w dowolnym celu, za co Franklin Templeton nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Niniejsze „Warunki Użytkowania” wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

 • Akceptacja „Warunków Użytkowania” i zmian
 • Wydawca strony
 • Strona przeznaczona dla inwestorów spoza USA
 • Upoważnione użytkowanie i użytkownicy
 • Ograniczenia licencji
 • Sposoby dostępu i zabronione sposoby użytkowania
 • Treści wytworzone przez użytkownika oraz udzielenie licencji Franklin Templeton
 • RSS i udostępnianie treści strony
 • Pozwolenie na tworzenie odnośników
 • Znaki towarowe, prawa autorskie, powiadomienia i roszczenia
 • Treści osób trzecich
 • WYŁĄCZENIA GWARANCJI
 • Ograniczenie odpowiedzialności
 • Zwolnienie z odpowiedzialności
 • Unieważnienie

Akceptacja „Warunków Użytkowania” i zmian

Niniejsze porozumienie o warunkach użytkowania („Warunki Użytkowania”) określa warunki, na których użytkownik może korzystać ze strony internetowej i zawartych na niej produktów, narzędzi i informacji (łącznie zwanych dalej „Stroną”). Prosimy o uważne przeczytanie „Warunków Użytkowania”. Otwierając lub przeglądając tę Stronę lub używając tej Strony w dowolny inny sposób, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał „Warunki Użytkowania” i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie akceptujesz postanowień „Warunków Użytkowania”, nie możesz korzystać z niniejszej strony internetowej w żaden sposób.

Niniejsze „Warunki Użytkowania” stanowią uzupełnienie (a nie modyfikację) wszelkich innych porozumień zawartych pomiędzy użytkownikiem a nami, w tym umów dot. klientów lub rachunków, dotyczących spraw innych niż użytkowanie tej Strony.

Zastosowanie mają „Warunki Użytkowania” obowiązujące na dzień wejścia na Stronę przez użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do dowolnego zmieniania Strony i „Warunków Użytkowania” w dowolnym czasie bez powiadomienia. Korzystanie ze Strony po publikacji zmodyfikowanej wersji „Warunków Użytkowania” jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych „Warunków Użytkowania”.

Wydawca strony

Strona udostępniana jest jako usługa, wyłącznie w celach informacyjnych, przez Franklin Templeton Investments, jej spółki zależne i podmioty powiązane (łącznie zwane dalej „Franklin Templeton” lub „Franklin Templeton Investments” lub zaimek osobowy w pierwszej osobie liczby mnogiej, czyli „my”, „nam”, itp.), a nie przez spółki inwestycyjne Franklin Templeton.

Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] to organizacja inwestycyjna o światowym zasięgu działająca na rynku jako Franklin Templeton Investments. Poprzez różne podmioty Franklin Templeton, Franklin Templeton Investments świadczy usługi związane z globalnymi i amerykańskimi inwestycjami, udziałami i dystrybucją na rzecz funduszy Franklin, Templeton i Mutual Series (zwanych dalej „Funduszami”) i rachunków inwestorów instytucjonalnych, a także osobne usługi związane z zarządzaniem rachunkami.

Strona przeznaczona dla inwestorów spoza USA

Ta strona nie jest przeznaczona dla obywateli ani rezydentów USA. Amerykańska wersja bloga pt. „Pośród byków i niedźwiedzi” znajduje się pod następującym adresem: http://us.beyondbullsandbears.com/. Treści zawarte na niniejszej Stronie przeznaczone są do użytku globalnego (poza USA), ale mogą odnosić się do produktów lub usług, które mogą być niedostępne w danym kraju. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w lokalnym oddziale Franklin Templeton. Żadnych treści zawartych na niniejszej Stronie nie należy interpretować jako zachęty do nabycia lub wykorzystania jakiegokolwiek produktu, który nie byłby dopuszczony na mocy prawa lub regulacji obowiązujących w kraju użytkownika.

Dostęp do Strony lub niektórych treści zawartych na Stronie może być prawnie niedozwolony dla niektórych osób w niektórych krajach, a użytkownik korzysta ze Strony na własne ryzyko. Franklin Templeton nie daje żadnej gwarancji, że Strona lub jej określone treści są odpowiednie lub dopuszczone do użytku w kraju użytkownika. Korzystanie ze Strony w krajach, w których zawarte na niej treści są nielegalne, jest zabronione.

Ze względu na globalny charakter sieci internetowej, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich lokalnie obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z Internetu, w tym mających zastosowanie przepisów prawa, reguł, kodeksów i regulaminów obowiązujących w kraju, którego użytkownik jest rezydentem i z którego łączy się ze Stroną, w tym wszelkich przepisów prawa, reguł, kodeksów, regulaminów, dekretów, ustaw, rozporządzeń, dyrektyw, aktów ustawodawczych i statutów dotyczących podatków, umów, własności intelektualnej, papierów wartościowych, handlu elektronicznego, bankowości, technologii, komputerów, oszustw i prywatności. Ponadto, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, reguł, kodeksów i regulaminów dotyczących transmisji danych technicznych z USA.

Upoważnione użytkowanie i użytkownicy

Użytek osobisty. O ile niniejsze „Warunki Użytkowania” nie stanowią inaczej, Strona przeznaczona jest wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku, chyba że użytkownik ma pisemne upoważnienie Franklin Templeton do korzystania ze Strony w innych celach.

Brak ofert. Treści zawarte na tej Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Żadne z treści zawartych na niniejszej Stronie nie powinny być interpretowane jako oferty sprzedaży ani rekomendacje zakupu jakichkolwiek papierów, produktów lub usług.

Brak rekomendacji inwestycyjnych i profesjonalnych porad; korzystanie z narzędzi. Niniejsza Strona nie zawiera żadnych porad podatkowych, prawnych, ubezpieczeniowych ani inwestycyjnych. Żadne z treści zawartych na niniejszej Stronie nie powinny być interpretowane jako rekomendacje (składane przez nas lub jakiekolwiek osoby trzecie) do objęcia lub zbycia jakichkolwiek inwestycji czy papierów lub do zaangażowania się w jakąkolwiek transakcję lub realizację jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Jeżeli na Stronie dostępne są jakiekolwiek narzędzia generujące analizy inwestycyjne lub finansowe w oparciu o wprowadzone przez użytkownika dane, wyniki takich analiz nie powinny być interpretowane jako nasze rekomendacje lub porady inwestycyjne. O ile inne postanowienia nie stanowią inaczej, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór inwestycji, papierów, strategii, produktów i usług oraz ich dopasowanie do indywidualnych celów inwestycyjnych oraz do sytuacji osobistej i finansowej. Zalecamy omówienie indywidualnej sytuacji prawnej lub podatkowej z prawnikiem lub doradcą podatkowym.

Ograniczenia licencji

Zgodnie z niniejszymi „Warunkami Użytkowania”, Franklin Templeton udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na przeglądanie, pobieranie, zapisywanie, zaznaczanie i drukowanie treści zawartych na niniejszej Stronie. Użytkownik może także kopiować, rozpowszechniać, publikować i wyświetlać treści zawarte na niniejszej Stronie, pod warunkiem wskazania zarówno Franklin Templeton, jak i Strony jako źródeł i zamieszczenia takiej informacji bezpośrednio obok kopiowanych, rozpowszechnianych, publikowanych lub wyświetlanych treści.

Sposoby dostępu i zabronione sposoby użytkowania

Strona wygląda najlepiej w typowej przeglądarce stron internetowych i w rozdzielczości 640 x 480 pikseli lub wyższej. Dostęp do Strony można także uzyskać w inny sposób, jednak należy robić to na własne ryzyko, pamiętając, że Strona może nie wyglądać dokładnie tak, jak powinna. Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie właściwych ustawień pamięci podręcznej przeglądarki, by na Stronie zawsze wyświetlane były aktualne informacje. Nie należy korzystać ze Strony za pośrednictwem urządzeń lub usług przeznaczonych do zautomatyzowanej realizacji częstych i szybkich transmisji danych (za wyjątkiem czytników RSS), o ile takie urządzenia nie zostały zatwierdzone w formie pisemnej przez Franklin Templeton.

Z uwagi na ograniczoną przepustowość serwerów oraz dużą liczbę użytkowników, nie wolno korzystać ze Strony w sposób, który mógłby uszkodzić lub przeciążyć jakikolwiek serwer Franklin Templeton lub jakąkolwiek sieć podłączoną do serwera Franklin Templeton. Nie wolno korzystać ze Strony w jakikolwiek sposób, który mógłby mieć negatywny wpływ na korzystanie ze Strony przez inne osoby.

O ile niniejsze „Warunki Użytkowania” nie stanowią inaczej lub o ile Franklin Templeton nie wyrazi na to wyraźnej pisemnej zgody, modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie, publikowanie, odtwarzanie, reprodukowanie, nadawanie, licencjonowanie, przetwarzanie, zbywanie, sprzedawanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek raportów, danych, informacji, treści, oprogramowania, publikacji elektronicznych (np. RSS), produktów, usług i innych materiałów opublikowanych, wygenerowanych lub znalezionych na tej Stronie (pod odnośnikiem lub w jakikolwiek inny sposób) (łącznie zwanych dalej „Treścią Strony”) jest zabronione.

Nie wolno także skanować ani testować zabezpieczeń Strony ani podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Strony, Treści Strony lub usług, systemów, sieci lub serwerów podłączonych do Strony lub powiązanych ze Stroną poprzez działania o charakterze hakerskim, nieuprawnione pozyskiwanie danych i inne sposoby.

Treści wytworzone przez użytkownika oraz udzielenie licencji Franklin Templeton

Niniejsza Strona może zawierać treści stworzone przez użytkownika, w tym komentarze, cytaty, zdjęcia, obiekty graficzne, obrazy, logotypy, nazwy użytkownika, ilustracje, materiały wideo, wiadomości, informacje, dokumenty i wszelkie inne materiały (łącznie zwane „Treściami Użytkownika”) przesyłane, ładowane, publikowane, załączane, transmitowane lub w inny sposób udostępniane przez użytkownika na Stronie (wszystkie metody udostępniania materiałów na Stronie lub przez Stronę będą łącznie zwane tutaj „Przesyłaniem”).

O ile lokalnie obowiązujące przepisy dotyczące prywatności nie stanowią inaczej, Franklin Templeton ani podmioty powiązane, oddziały, dyrektorzy, menedżerowie, pracownicy, agenci, licencjobiorcy i dostawcy Franklin Templeton nie są w żaden sposób zobowiązani do zachowania zasad poufności w stosunku do jakichkolwiek danych przesyłanych przez użytkownika za pośrednictwem Strony. Przesyłając Treści Użytkownika za pośrednictwem Strony, użytkownik udziela Franklin Templeton oraz podmiotom powiązanym, oddziałom, dyrektorom, menedżerom, pracownikom, agentom, licencjobiorcom i dostawcom Franklin Templeton nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, wolnej od tantiem, podlegającej sublicencji/cesji licencji na kopiowanie, transmitowanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, publikowanie, sprzedawanie, opracowywanie i wykorzystywanie w inny sposób wszelkich Treści Użytkownika w dowolnym medium dostępnym obecnie lub w przyszłości. Licencją objęta jest także wiedza (know-how), pomysły, tajemnice handlowe lub wynalazki ujawnione w postaci Treści Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Franklin Templeton może wykorzystywać Treści Użytkownika w dowolny sposób bez jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub strony. Franklin Templeton jest wyłącznym posiadaczem wszelkich tytułów i praw do wszelkich opracowań i wynalazków stworzonych przez lub w imieniu Franklin Templeton z wykorzystaniem dowolnych Treści Użytkownika, bez konieczności powiadomienia lub rekompensaty oraz bez jakiejkolwiek odpowiedzialności lub zobowiązań w stosunku do użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub strony.

Przesyłając Treści Użytkownika, użytkownik oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści Użytkownika, ma prawo do Przesłania Treści Użytkownika oraz posiada pełne prawa i tytuły do Treści Użytkownika lub uzyskał wyraźną zgodę właściciela na przesłanie Treści Użytkownika na potrzeby związane ze Stroną.

Nie należy przesyłać na Stronę osobistych danych identyfikacyjnych, zarówno własnych, jak i pracowników Franklin Templeton i jakichkolwiek innych osób, w tym takich informacji, jak numery rachunków, numery ubezpieczenia czy numery identyfikacji podatkowej.

Nie akceptujemy żadnych Treści Użytkownika przesyłanych przez dzieci w wieku poniżej 13 lat.

Użytkownik oświadcza ponadto, że takich zabronionych Treści Użytkownika, jak:

 • porady finansowe lub inwestycyjne; oferty kupna lub sprzedaży inwestycji lub uczestnictwa w planach inwestycyjnych;
 • reklamy lub oferty jakiegokolwiek rodzaju (w tym „spam”);
 • treści o celowo zatajonym źródle;
 • treści przypisywane innym osobom lub stronom lub zawierające fałszywe lub nieścisłe informacje na temat powiązań użytkownika z innymi osobami lub stronami;
 • ataki na inne osoby lub treści uwłaczające godności jakichkolwiek blogerów lub pracowników Franklin Templeton lub treści przedstawiające w negatywnym świetle produkt, usługę lub podmiot Franklin Templeton;
 • treści zawierające groźby, obraźliwy język, elementy nękania, oszczerstwa lub pomówienia, treści obsceniczne, bezprawne, szerzące nienawiść lub budzące zastrzeżenia z innego powodu;
 • treści naruszające prawa własności intelektualnej lub jakiekolwiek inne prawa należące do osób trzecich;
 • wirusy lub złośliwe oprogramowanie modyfikujące Treść Strony, ingerujące w Stronę w inny sposób lub powodujące uszkodzenia komputerów lub oprogramowania;
 • treści, które mogłyby być uznane za szkodliwe dla dzieci, w tym treści naruszające prawo dotyczące pornografii dziecięcej, seksualnego wykorzystywania nieletnich oraz zakazu przedstawiania zachowań seksualnych nieletnich;
 • świadome lub nieświadome naruszenie jakichkolwiek lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych przepisów prawa lub regulacji.

Franklin Templeton nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika przesyłane za pośrednictwem Strony. Ponadto, Franklin Templeton nie gwarantuje dokładności, jakości ani przydatności jakichkolwiek Treści Użytkownika przesyłanych na Stronę. Franklin Templeton nie rości sobie prawa własności do jakichkolwiek Treści Użytkownika Przesyłanych na Stronę. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Franklin Templeton zachowuje prawo do monitorowania, publikowania, przemieszczania, edytowania, odrzucania lub usuwania jakichkolwiek Treści Użytkownika, zgodnie z własnym uznaniem, w całości lub w części, z jakiegokolwiek powodu, bez uprzedniego powiadomienia i bez powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

RSS i udostępnianie treści strony

Franklin Templeton udziela użytkownikowi ograniczonego, odwołalnego i niewyłącznego prawa do przeglądania, gromadzenia, oznaczania, otwierania, pobierania, wyświetlania, linkowania i wykorzystywania treści RSS (“Really Simple Syndication”) oraz związanych z nimi funkcji udostępniania (łącznie zwanych dalej “Kanałami Informacyjnymi”) dostępnymi za pośrednictwem Strony.

Kanały Informacyjne są przeznaczone wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku. Jakiekolwiek inne formy wykorzystania, włącznie z wykorzystaniem w reklamie lub emisją reklam powiązanych z Kanałami Informacyjnymi są zabronione. Użytkownik nie może dodawać żadnych treści do Kanałów Informacyjnych.

Ta Strona może zawierać tzw. „widżety” wykorzystujące dostęp do zewnętrznych stron internetowych w celu udostępniania Kanałów Informacyjnych lub Treści Strony. Franklin Templeton nie kontroluje ani nie wspiera takich stron zewnętrznych, a widżety są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Korzystając z widżetów i stron zewnętrznych należy zachować ostrożność i korzystać wyłącznie z tych widżetów i stron zewnętrznych, których źródło jest znane użytkownikowi.

Franklin Templeton zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Kanałów Informacyjnych w całości lub w dowolnej części w dowolnym momencie oraz do zażądania od użytkownika zaprzestania wyświetlania, rozpowszechniania i innego wykorzystania jakichkolwiek Kanałów Informacyjnych z dowolnego powodu, w tym z powodu naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków Użytkowania. Franklin Templeton nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania użytkownika związane z Kanałami Informacyjnymi ani za wykorzystywanie Kanałów Informacyjnych w związku ze stronami internetowymi należącymi do użytkownika. Kanały Informacyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie w formie, w jakiej zostały udostępnione przez Franklin Templeton; użytkownik nie może edytować ani modyfikować tekstu, treści ani odnośników udostępnionych przez Franklin Templeton. Użytkownik oświadcza, że nie będzie powiązywał żadnych Kanałów Informacyjnych z żadnymi treściami, które mogłyby mieć negatywny wpływ na reputację Franklin Templeton, spółek powiązanych z Franklin Templeton lub pracowników Franklin Templeton. Użytkownik nie może wykorzystywać ani wyświetlać Kanałów Informacyjnych w sposób sugerujący, że Franklin Templeton promuje lub wspiera jakiekolwiek interesy, idee, strony internetowe, produkty lub usługi osób trzecich.

Franklin Templeton zachowuje pełne prawo własności i inne prawa do Kanałów Informacyjnych, Treści Strony, a także wszelkich logotypów i znaków towarowych Franklin Templeton wykorzystywanych w związku z Kanałami Informacyjnymi. Użytkownik zobowiązuje się do wskazania (w bliskiej odległości) Franklin Templeton jako źródła Kanałów Informacyjnych oraz oświadcza, że nie będzie modyfikował formatu ani wizerunku nagłówków, treści ani informacji zawartych w Kanałach Informacyjnych. Kanały Informacyjne nie mogą być wykorzystywane osobno ani rozpowszechniane przez zewnętrznych dostawców RSS bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Franklin Templeton udostępnia Kanały Informacyjne w postaci, w jakiej zostały opracowane, a ponadto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane wykorzystywaniem przez użytkownika jakichkolwiek informacji, treści lub materiałów zawartych w Kanałach Informacyjnych. W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO KANAŁÓW INFORMACYJNYCH ORAZ TREŚCI STRONY, W TYM GWARANCJI MOŻLIWOŚCI ODSPRZEDAŻY, ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU KOMERCYJNEGO.

Pozwolenie na tworzenie odnośników

Tworzenie odnośników do Strony jest dozwolone („Pozwolenie na Tworzenie Odnośników”) wyłącznie na warunkach określonych poniżej.

 • Odnośnik może być utworzony wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku, chyba że (1) użytkownik jest brokerem/dealerem, bankiem lub inną firmą świadczącą usługi finansowe, która zawarła ważną umowę dystrybucyjną (zwaną dalej „Umową Dystrybucyjną”) z Franklin Templeton lub użytkownik jest autoryzowanym przedstawicielem takiej firmy i (2) użytkownik korzysta ze Strony w uzasadnionym celu biznesowym związanym ze świadczeniem usług na mocy wyżej wymienionej Umowy Dystrybucyjnej. Wszelkie inne odstępstwa od wyżej wymienionej reguły wymagają wyraźnej pisemnej zgody Franklin Templeton.
 • Odnośnik musi kierować bezpośrednio do strony głównej, tj. http://global.beyondbullsandbears.com/, lub innej podstrony tej Strony (niezmienionej w żaden sposób), bez pośrednictwa innej strony internetowej lub wyświetlania okien dodatkowych („pop-up”), z wyjątkiem komunikatu o przekierowaniu użytkownika na Stronę Franklin Templeton. Odnośnik nie może kierować do żadnych określonych ramek strony lub w inny sposób modyfikować Treści Strony ani sposobu, w jaki wyświetlana jest Strona.
 • Tekst otaczający odnośnik musi trafnie opisywać Stronę bez mylnych skojarzeń, sugestii jakiejkolwiek promocji lub fałszywych informacji o jakimkolwiek związku pomiędzy stroną zawierającą odnośnik a Franklin Templeton. Sugerowany tekst identyfikujący odnośnik to „Blog Franklin Templeton pt. ‘Pośród byków i niedźwiedzi’ dla inwestorów spoza USA” lub „http://global.beyondbullsandbears.com/.”. Z odnośnikiem można także powiązać przedstawione poniżej logo Franklin Templeton bez żadnych modyfikacji:
  logo-tou
 • Franklin Templeton zastrzega sobie prawo do unieważnienia Pozwolenia na Tworzenie Odnośników w dowolnym momencie bez uprzedzenia i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do użytkownika.
 • Tworzenie i udostępnianie odnośników do Strony w sposób niezgodny z warunkami niniejszego Pozwolenia na Tworzenie Odnośników jest zabronione.

Znaki towarowe, prawa autorskie, powiadomienia i roszczenia

Wszelkie znaki towarowe, znaki handlowe i logotypy pojawiające się na niniejszej Stronie są wyłączną własnością Franklin Templeton lub ich właścicieli. O ile nie jest to dozwolone na mocy warunków niniejszego Pozwolenia na Tworzenie Odnośników, żadne treści zawarte na tej Stronie nie skutkują udzieleniem licencji ani prawa do wykorzystywania jakichkolwiek znaków towarowych (patrz: Znaki Towarowe Franklin Templeton), znaków handlowych ani elementów identyfikacji wizualnej Franklin Templeton ani jakichkolwiek innych podmiotów.

Wszystkie Treści Strony są własnością lub przedmiotem licencji posiadanej przez Franklin Templeton lub zewnętrznych dostawców informacji Franklin Templeton i są chronione amerykańskim i międzynarodowym prawem dotyczącym własności intelektualnej. Franklin Templeton zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które mogą naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich.

W razie podejrzenia, że jakiekolwiek treści zawarte na tej Stronie naruszają prawa autorskie użytkownika, prosimy o przesłanie do Franklin Templeton:

 1. elektronicznego lub tradycyjnego podpisu osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela przypuszczalnie naruszonych praw autorskich;
 2. wskazania i opisu materiału objętego prawem autorskim oraz miejsca na Stronie, w którym znajduje się materiał przypuszczalnie naruszający wspomniane prawa;
 3. własnego adresu, numeru telefonu i adresu e-mail;
 4. oświadczenia, że nadawca, działając w dobrej wierze, uważa, że rzeczone użycie treści nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela lub jest niezgodne z obowiązującym prawem;
 5. oświadczenia nadawcy złożonego pod odpowiedzialnością karną, że informacje zawarte w powiadomieniu są rzetelne, a nadawca jest właścicielem przypuszczalnie naruszonych praw autorskich lub upoważnionym przedstawicielem właściciela przypuszczalnie naruszonych praw autorskich.

Zgodnie z postanowieniami obowiązującej w USA ustawy DMCA (Digital Millennium Copyright Act), Franklin Templeton wyznacza następującą osobę na swego przedstawiciela upoważnionego do odbioru powiadomień o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich:

J. Matthew Gowdy, Esq.
Starszy doradca korporacyjny
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway, San Mateo, CA 94403-1906.
Tel: (650) 312-2000
Fax: (650) 525-7141
e-mail at copyright@frk.com.

Treści osób trzecich

Niektóre produkty, usługi lub treści, reklamy, narzędzia i informacje dostępne za pośrednictwem Strony mogą być dostarczone przez firmy, które nie są powiązane z Franklin Templeton („Treści Podmiotów Zewnętrznych”); źródła takich treści są wyraźnie wskazane. W niektórych przypadkach, Treści Podmiotów Zewnętrznych mogą być dostępne pod odnośnikami kierującymi do stron zewnętrznych. Choć Franklin Templeton generalnie udostępnia informacje pochodzące ze źródeł uznanych za rzetelne (lub odnośniki do takich źródeł), Franklin Templeton nie uczestniczy w opracowaniu, zatwierdzaniu ani edycji Treści Podmiotów Zewnętrznych ani nie wspiera i nie zatwierdza takich treści w sposób wyraźny lub domniemany. Ponadto, Franklin Templeton ani dostawcy Treści Podmiotów Zewnętrznych nie gwarantują dokładności, aktualności, kompletności ani przydatności takich treści ani nie ponoszą odpowiedzialności za takie treści, w tym reklamy, produkty i inne materiały dostępne na stronach zewnętrznych. Treści Podmiotów Zewnętrznych są udostępniane wyłącznie do celów informacyjnych, a Franklin Templeton ani dostawcy Treści Podmiotów Zewnętrznych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za Treści Podmiotów Zewnętrznych dostępne na stronie. Użytkownik korzysta z Treści Podmiotów Zewnętrznych wyłącznie na własne ryzyko. TREŚCI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH UDOSTĘPNIANE SĄ W ISTNIEJĄCEJ I NIEZMIENIONEJ POSTACI („AS-IS”). FRANKLIN TEMPLETON NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH I ODNOŚNIKI DO TAKICH TREŚCI ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ODSPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCIĄ DO OKREŚLONEGO CELU LUB ZGODNOŚCI Z PRAWEM.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości możliwość istnienia dodatkowych ograniczeń wykorzystywania Treści Podmiotów Zewnętrznych. Należy uważnie zapoznać się z wszelkimi tego typu ograniczeniami (np. załączonymi do takich treści informacjami o charakterze prawnym, zastrzeżeniami i warunkami użytkowania), ponieważ mogą one być bardziej restrykcyjne niż warunki Franklin Templeton dotyczące użytkowania tej Strony.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI
• UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE STRONA UDOSTĘPNIANA JEST W POSTACI, W JAKIEJ ZOSTAŁA OPRACOWANA (NA ZASADACH „AS IS” ORAZ „AS AVAILABLE”). FRANKLIN TEMPLETON ANI PODMIOTY POWIĄZANE Z FRANKLIN TEMPLETON ANI ICH MENEDŻEROWIE, DYREKTORZY, PRACOWNICY ANI PRZEDSTAWICIELE (ZWANI ŁĄCZNIE DALEJ „STRONAMI FRANKLIN TEMPLETON”) NIE GWARANTUJĄ AKTUALNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, RZETELNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW STRONY. ŻADNA ZE STRON FRANKLIN TEMPLETON NIE GWARANTUJE, ŻE TA STRONA LUB POBIERANE Z NIEJ MATERIAŁY SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA I ZASPOKOJĄ POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW, BĘDĄ DOSTĘPNE W SPOSÓB NIEZAKŁÓCONY, BĘDĄ BEZPIECZNE I WOLNE OD BŁĘDÓW LUB ŻE TA STRONA, JEJ SERWER LUB JAKIEKOLWIEK PLIKI UDOSTĘPNIONE DO POBRANIA ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. STRONY FRANKLIN TEMPLETON NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIE WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH ANI INNE SZKODY, JAKIE MOŻE SPOWODOWAĆ KORZYSTANIE Z TEJ STRONY. WPŁYW NA DOSTĘPNOŚĆ SYSTEMÓW LUB CZAS REAKCJI STRONY MOGĄ MIEĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI, OKRESY WZMOŻONYCH WAHAŃ RYNKOWYCH LUB NIETYPOWYCH WYDARZEŃ NA RYNKACH.
• UŻYTKOWNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ JAKIEKOLWIEK ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI I WYDAJNOŚCI TEJ STRONY ORAZ AKTUALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI STRONY WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. ŻADNA ZE STRON FRANKLIN TEMPLETON NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ STRONY, W TYM GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ODSPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCIĄ DO OKREŚLONEGO CELU LUB RESPEKTOWANIEM PRAW OSÓB TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, ŻADNA ZE STRON FRANKLIN TEMPLETON NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO WYNIKÓW JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ WIĄŻĄCYCH SIĘ Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ STRONY.
• Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za środki techniczne wykorzystywane do korzystania ze Strony oraz ma świadomość, że posiadany przez użytkownika sprzęt komputerowy, oprogramowanie, Internet, dostawca usług internetowych oraz inne strony zaangażowane w łączenie się użytkownika ze Stroną mogą nie funkcjonować w pożądany sposób.
• Jak każda strona internetowa, niniejsza Strona może być podatna na działania o charakterze hakerskim, wirusy i robaki komputerowe oraz innego rodzaju złośliwe oprogramowanie, które to zagrożenia mogą mieć wpływ na możliwość użytkowania i dostęp do Strony lub mogą w inny sposób zmieniać treść strony, w tym publikować fałszywe rekomendacje inwestycyjne. Tego typu złośliwe oprogramowanie może także uszkodzić komputer i oprogramowanie używane do korzystania ze Strony. Obowiązkiem użytkownika jest zabezpieczenie swego komputera przed złośliwym oprogramowaniem poprzez instalację i aktualizację oprogramowania antywirusowego.
• Podejmujemy uzasadnione kroki w kierunku zapewnienia rzetelności Treści Strony; niemniej jednak, nie gwarantujemy, że Treści Strony są rzetelne, aktualne lub publikowane w odpowiednim czasie. Treści Strony są aktualne wyłącznie na dzień publikacji (lub inny wskazany dzień) i mogą się dezaktualizować pod wpływem kolejnych wydarzeń rynkowych lub z innych powodów. Firma Franklin Templeton nie jest zobowiązana do uaktualniania tej Strony lub Treści Strony. NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ, BRAKU DZIAŁANIA LUB DECYZJI INWESTYCYJNYCH PODJĘTYCH W OPARCIU O ZAKŁADANĄ RZETELNOŚĆ LUB AKTUALNOŚĆ DANYCH LUB INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH NA TEJ STRONIE.

Ograniczenie odpowiedzialności

JEDYNYM MOŻLIWYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA UŻYTKOWNIKA Z NASZEJ STRONY JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TEJ STRONY. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE STRONY FRANKLIN TEMPLETON NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE CZY RETORSYJNE (ŁĄCZNIE ZWANE „SZKODAMI WYŁĄCZONYMI SPOD ODPOWIEDZIALNOŚCI”) WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ STRONY, W TYM: UTRATY PRZYCHODÓW, STRATY HANDLOWE, STRATY SPODZIEWANYCH ZYSKÓW, PRZEDSIĘWZIĘĆ, KORZYŚCI LUB DANYCH, PROBLEMY Z DZIAŁANIEM, ODMOWY URUCHOMIENIA USŁUG, ATAKI, ZAKŁÓCENIA, USTERKI, BŁĘDY W OBSŁUDZE, NIEDOGODNOŚCI, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU /TRANSMISJI, DZIAŁANIE WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, AWARIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH LUB MECHANICZNYCH, USZKODZENIA LINII KOMUNIKACYJNYCH (W TYM LINII TELEFONICZNYCH, KABLOWYCH I INTERNETOWYCH), SKUTKI TRUDNYCH LUB NADZWYCZAJNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH (W TYM POWODZI, TRZĘSIENIA ZIEMI I INNYCH PRZYPADKÓW DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ), SKUTKI POŻARU, WOJNY, POWSTANIA, AKTÓW TERRORYZMU, ZAMIESZEK, SPORÓW PRACOWNICZYCH I INNYCH PROBLEMÓW PRACOWNICZYCH, WYPADKI, SYTUACJE AWARYJNE, INTERWENCJE ORGANÓW RZĄDOWYCH, KRADZIEŻ, ZNISZCZENIE, NIEUPRAWNIONY DOSTĘP, MODYFIKACJE LUB WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI, SPRZĘTU LUB MIENIA UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŻELI STRONY FRANKLIN TEMPLETON ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH ZDARZEŃ I MOGŁY PRZEWIDZIEĆ SZKODY WYŁĄCZONE SPOD ODPOWIEDZIALNOŚCI. PONADTO, STRONY FRANKLIN TEMPLETON NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKI NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB MAJĄCEGO ZASTOSOWANIE PRAWA FEDERALNEGO, STANOWEGO LUB LOKALNEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIE.

NINIEJSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD: (I) EWENTUALNEGO NIEDBALSTWA LUB RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA JAKIEJKOLWIEK STRONY FRANKLIN TEMPLETON I (II) TEGO, CZY TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ, W TYM TEORII PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ NIEDBALSTWA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ, UMOWNEJ LUB DELIKTOWEJ (WŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA SKUTKI NIEDBALSTWA). PONADTO, NINIEJSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI POZOSTAJĄ W MOCY TAKŻE PO BEZSKUTECZNYM WYKORZYSTANIU JAKICHKOLWIEK DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB WYŁĄCZENIE GWARANCJI MOŻE BYĆ ZABRONIONE POD NIEKTÓRYMI JURYSDYKCJAMI, ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW. W TAKICH WYPADKACH, ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON FRANKLIN TEMPLETON BĘDZIE OGRANICZONA W NAJWIĘKSZYM MOŻLIWYM STOPNIU DOPUSZCZALNYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON FRANKLIN TEMPLETON W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY 100 DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100 USD).

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i zwolnienia Franklin Templeton, oddziałów i podmiotów powiązanych z Franklin Templeton, a także menedżerów, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli Franklin Templeton z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, żądań, zobowiązań, szkód, strat i wydatków, włącznie z kosztami obsługi prawnej, związanych z (i) nieprawidłowym dostępem lub korzystaniem ze Strony przez użytkownika, (ii) naruszeniem przez użytkownika jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków Użytkowania, (iii) jakimikolwiek Treściami Użytkownika Przesyłanymi na Stronę lub za pośrednictwem Strony lub (iv) faktycznym lub domniemanym naruszeniem przez użytkownika praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich.

Prawo właściwe, jurysdykcja, rozdzielność postanowień

Jeżeli Franklin Templeton nie wyegzekwuje wykonania jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków Użytkowania, nie będzie to oznaczało anulowania jakichkolwiek postanowień Warunków Użytkowania lub zrzeczenia się jakichkolwiek praw Franklin Templeton. Niniejsza strona internetowa jest zarządzana i obsługiwana przez Franklin Templeton z oddziałów w Kalifornii (USA). Prawem właściwym dla interpretacji niniejszych Warunków Użytkowania jest prawo stanowe obowiązujące w Kalifornii. Wszelkie spory prawne związane z niniejszymi Warunkami będą rozstrzygane przez sądy stanowe miasta i hrabstwa San Mateo (Kalifornia) lub przez sąd obwodowy dla Północnego Obwodu Kalifornii, a użytkownik niniejszym poddaje się jurysdykcji tych sądów w sprawach związanych z niniejszymi Warunkami.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wykonania z innego powodu, pozostanie to bez wpływu na ważność i możliwość wykonania wszelkich pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które będą wykonane w najszerszym możliwym zakresie.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów prawa, zasad i regulaminów wprowadzonych przez wszelkie organy lub agencje rządowe, mających zastosowanie dla funkcjonowania i użytkowania niniejszej Strony. Niezależnie od powyższego, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zawartych tutaj ograniczeń oraz do zaniechania eksportu jakichkolwiek części niniejszej Strony do krajów lub osób objętych obowiązującym w USA prawem o ograniczeniu eksportu. Niniejsze Warunki Użytkowania są stosowane na korzyść Franklin Templeton oraz następców i cesjonariuszy Franklin Templeton. Użytkownik nie ma prawa do dokonania cesji niniejszych Warunków Użytkowania. Wszelkie zrzeczenia się jakichkolwiek praw muszą być potwierdzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Franklin Templeton zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały szczegółowo określone postanowieniami niniejszych Warunków.

Unieważnienie

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Franklin Templeton może ograniczyć, zawiesić lub anulować niniejsze Warunki Użytkowania lub dostęp użytkownika do jakichkolwiek części Strony, w tym do odnośników do stron zewnętrznych, w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, m.in. z powodu naruszenia przez użytkownika Warunków Użytkowania, zgodnie z wyłącznym uznaniem Franklin Templeton, ze skutkiem natychmiastowym i bez powstania żadnej odpowiedzialności w stosunku do użytkownika. Starsze wersje Warunków Użytkowania pozostają w mocy w odniesieniu do użytkowania Strony w okresie ich obowiązywania. Następujące paragrafy niniejszych Warunków Użytkowania pozostają w mocy także po zaprzestaniu korzystania ze Strony przez użytkownika: Zwolnienie z odpowiedzialności, Informacje natury prawnej, Ograniczenia odpowiedzialności, Anulowanie i Postanowienia ogólne, a także wszelkie pozostałe postanowienia, które, zgodnie z ich treścią, pozostają w mocy po zaprzestaniu korzystania ze Strony przez użytkownika.